Kursplan för Avancerad analytisk kemi

Kursplan fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced analytical chemistry
 • KurskodKAM021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08130
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Inlämningsuppgift 3,8 hp
Betygsskala: TH
3,8 hp
  0207 Laboration 3,7 hp
  Betygsskala: UG
  3,7 hp

   I program

   Examinator

   Ersätter

   • KAM020 Analytisk kemi, forts-kurs

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande universitetskurs i kemi, inklusive analytisk och fysikalisk kemi, samt matematik.

   Syfte

   Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om de i industrin vanligast förekommande analysmetoderna, dels med avseende på dessa metoders fysikalisk-kemiska bakgrund och dels med avseende på dessas tillämpningar. Tonvikt kommer att läggas på upparbetningsmetodik samt kvantifiering. Vidare syftar kursen till att ge goda insikter i bearbetning av analysdata, framförallt med multivariat kalibrering.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Eleverna ska efter kursen kunna använda avancerade instrument inom kvalitativ och kvantitativ kemisk analys (CV-AAS, GC-MS eller HPLC-MS, HPLC) samt provpreparation och kemometri, och lösa problem inom kemisk analys.
   • Värdera och kritiskt granska data och litteratur .
   • Förklara och jämföra olika analystekniker.
   • Presentera resultat i förhållande till "state of the art" både skriftligt och muntligt.

   Innehåll

   Centrala moment är analytiska separationsmetoder samt spektroskopiska masspektometriska analystekniker. En dryg fjärdedel av kursen ägnas åt analytisk databearbetning, framförallt med multivariat kalibrering.

   Kursen omfattar föreläsningar, experimentella laborationer och datorövningar. De experimentella momenten omfattar vanligen flera laborationstillfällen och innefattar lösning av självständiga uppgifter. Det mest betydelsefulla kunskapsinhämtandet sker genom dialogen med handledaren vid genomförandet av dessa laborationer.

   Organisation

   Föreläsningar, 3 laborationer (CV-AAS, GC-MS eller HPLC-MS, HPLC), 2 datorövningar

   Litteratur

   Utdelat material samt kursbok "Quantitative Chemical Analysis" D. C. Harris, 7th.eller 8th Ed, ISBN: 0716770415.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftliga individuella uppgifter och en presentation. För slutbetyg krävs godkänd laborationskurs.