Kursplan för Teknik för ett hållbart globalt samhälle

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology for a global sustainable society
 • KurskodITS024
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52129
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0217 Dugga 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
   0317 Inlämningsuppgift 1,5 hp
   Betygsskala: TH
   1,5 hp
    0417 Inlämningsuppgift 1,5 hp
    Betygsskala: TH
    1,5 hp

     I program

     Examinator

     Ersätter

     • ITS021 Teknik för ett hållbart globalt samhälle
     • ITS022 Teknik för ett hållbart globalt samhälle
     • ITS023 Teknik för ett hållbart globalt samhälle

     Behörighet

     Information saknas

     Kursspecifika förkunskaper

     Inga särskilda förkunskaper krävs.

     Syfte

     Kursen syftar till att både introducera grundläggande kunskaper inom området hållbar utveckling samt metoder och verktyg för uthålligare IT-utveckling och IT-användning.

     Kursen syftar till att ge en förståelse för de komplexa sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassning av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv samt att erbjuda möjligheter att reflektera kring IT-ingenjörens möjligheter att på olika nivåer och områden medverka till ett hållbart samhälle.

     En viktig utgångspunkt är att kursens olika moment skall ge kunskaper och möjligheter att träna på att bryta ner komplexa hållbarhetsfrågeställningar till hanterbara delproblem som ligger inom IT-ingenjörens påverkansområden.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     - Redogöra för olika dimensioner av och perspektiv på begreppet hållbar utveckling.
     - Redogöra för orsaker till ohållbar utveckling samt relevanta exempel på tillstånd och trender i natursystem och samhälleliga system. Exempel: befolkningstillväxt, välfärdsutveckling, resursanvändning, konsumtion, ekonomiska drivkrafter/hinder, inlåsningseffekter, emissioner m.m.
     - Redogöra för yrkesområdets gränssnitt till natursystem och samhälleliga system.
     - Använda metoder och verktyg för enklare analys av miljöeffekter härrörande från en produkts livscykel. Exempel: Beskrivning av resursanvändning, emissioner, miljöpåverkan och systemeffekter kopplade till ett specifikt tekniksystem.
     - Använda problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp för att koppla IT-utveckling och IT-användning till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
     - Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar såväl som sin medborgarroll i förhållande till hållbar utveckling.
     - Reflektera över hur fakta skiljer sig från värderingar, identifiera etiska dilemman och kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt acceptera att avvägningar baseras på såväl fakta som värderingar och att olika värdegrunder kan ge olika utfall i frågor.

     Innehåll

     - Fördjupning i hållbar utveckling
     - IT-ingenjörens roll i ett hållbart samhälle
     - Att formulera utvecklingsprojekt utifrån hållbarhetsprinciper
     - Historiska perspektiv på IT och hållbar utveckling
     - Att genomföra en nulägesanalys
     - Konkreta exempel på pågående IT- och hållbarhetsprojekt
     - Livscykelanalyser
     - Politiska styrmedel
     - Ekonomisk tillväxt, frikoppling och rekyleffekt
     - Metoder för urval och genomförande av IT- och hållbarhetsprojekt

     Organisation

     Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med två obligatoriska inlämningsuppgifter som genomförs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt. Kursens upplägg följer det naturliga stegets ABCD-modell för strategisk
     hållbarhetsplanering och bygger på att studenterna ska kombinera bredare
     inlärning om hållbar utveckling med formulerandet av ett konkret, IT-inriktat hållbarhetsprojekt i grupp. Den första delen innehåller en fördjupning i hållbar utveckling som också utgör underlag för formulerandet av en vision för projektarbetet. Denna del avslutas med en dugga. Den andra delen omfattar verktyg för nulägesanalys och avslutas med inlämning av den första inlämningsuppgiften. Den tredje och fjärde delen fokuserar på verktyg för att finna och prioritera lösningar på de hållbarhetsproblem som identifierats i de två första stegen. Kursen avslutas med inlämning av den andra gruppuppgiften, redovisning av hela projektet samt en hemtentamen.

     Litteratur

     Se kurshemsida.

     Examination inklusive obligatoriska moment

     Dugga. Två inlämningsuppgifter i grupp som redovisas skriftligt och muntligt. Skriftlig tentamen.
     Betygskala: U, 3, 4, 5.

     Kursplanen innehåller ändringar

     • Ändring gjord på kurstillfälle:
      • 2018-08-15: Examinator Examinator ändrat från Per Lundin (lundinp) till Catharina Landström (catlan) av Viceprefekt
       [Kurstillfälle 1]