Kursplan för Logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogistics
 • KurskodITR233
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51130
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 01 Nov 2018 em SB_MU_DATA
 • 07 Jan 2019 fm SB_DATA
 • 22 Aug 2019 em SB_MU
0206 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • ITR231 Logistik I
  • ITR232 Logistik I

  Behörighet

  Information saknas

  Syfte

  Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen, men också att ta ett helhetsperspektiv och effektivisera materialflödena mellan nätverk av företag. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden. Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål och hur hållbarhetsfrågorna kommer in som en viktig faktor som påverkar de strategier och beslut som tas av en logistiker i arbetslivet. .

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  redogöra för logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar redogöra för logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer redogöra för det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar redogöra för logistikens olika kostnaderna och kapitalbindning tillämpa de vanligaste kostnads- kapitalbindningsrelaterade mätetalen redogöra för logistiksystemets strukturer såsom produkterna, materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer och distributionsstrukturer redogöra för styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen redogöra för strukturen för material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag redogöra för och tillämpa de grundläggande materialstyrningsmetoderna och partiformningsmetoderna beskriva frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet tillämpa några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys för ett logistiksystem redogöra för olika transportplaneringsproblem och prissättning av transporter redogöra för några logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt några koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor redogöra för några viktiga informationssystem för logistik redogöra för logistiksystemet ur ett miljöperspektiv redogöra för hur en emissionsberäkning av en transportkedja går till samt att kunna bedöma den externa redogöra för hur en emissionsberäkning av en transportkedja går till samt att kunna bedöma den externa

  Innehåll

  Ämnesmässigt omfattas följande moment: - Logistikens utgångspunkter - Det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter) - Logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö) - Logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution) - Styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialstyrning, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag, transportplanering, materialanskaffningsprocessen) - Logistiksamverkan i försörjningskedjor - Informationssystem för Logistik - Logistik och miljö - Analysverktyg för logistikutveckling - MHU-momentet omfattar en emissionsberäkning av en transportkedja inklusive delar av de externa kostnaderna de orsakar. Att ta fram ett förslag till hur kunskapen om hur emissioner och externa kostnader kan påverka uppgjorda logistikstrategier.

  Organisation

  Kursen omfattar en serie föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, övningstillfällen, praktikfallsseminarium och skriftlig tentamen. MHU-momentet omfattar en föreläsningsserie och ett praktikfall med handledning.

  Litteratur

  Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2005), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund. Kompendium med logistik och miljö, kvantitativa övningsuppgifter och urval av tidskriftsartiklar

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen sker genom skriftlig och muntlig avrapportering av praktikfallsuppgifter samt skriftlig tentamen. . MHU-momentets praktikfallet poängsätts och ingår som del i slutbetyget.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-04-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-22 6,0 hp, 0106]
   • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB_DATA av TENTAMENSADM
    [2019-01-07 F, 0106]
   • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till SB_MU_DATA av TENTAMENSADM
    [2018-11-01 E, 0106]