Kursplan för Avancerad subatomär fysik

Kursplan fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced subatomic physics
 • KurskodFUF025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19128
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen förutsätter avklarade studier i Elektromagnetism och Subatomär fysik på kandidatnivå, samt kvantmekanik på masternivå. Dessutom rekommenderas att studenten har studerat speciell relativitetsteori samt avancerad kvantmekanik (spridningsteori, relativistiska vågekvationer).

  Syfte

  Subatomär fysik syftar till att beskriva naturens fundamentala byggstenar och deras växelverkan. För detta ändamål görs internationella ansträngningar med storskaliga experiment, vid anläggningar som CERN, samt teoretiskt modellbyggande. Denna kurs syftar till att introducera de underliggande fysikaliska begrepp som används för att utforska system med kvarkar och leptoner, ändå upp till atomkärnor. I kursen ingår också en introduktion till nukleär astrofysik inklusive kärnsyntesen i universum.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Använda vetenskaplig metodik för att beskriva subatomära fenomen
  • Applicera teoretiska verktyg som används inom subatomär fysik
  • Förstå experimentella metoder som används inom subatomär fysik.
  • Uppnå en praktisk förståelse av kvantfysikaliska metoder som används för att undersöka och tolka starka, elektromagnetiska och svaga växelverkansprocesser.
  Kursen erbjuder en introduktion till modern subatomär fysik. Studenten kommer att tillskansa sig en teoretisk bakgrund (symmetrier, konserveringslagar) och sedan bekanta sig med elementarpartiklar och växelverkan inom ramen för standardmodellen, samt med delar av de experimentella observationer som ligger till grund för densamma. Dessutom kommer studenten att tillskansa sig grundläggande kunskaper om atomkärnors egenskaper samt modeller för att beskriva dem, och om modern nukleär astrofysik.

  Innehåll

  Konserveringslagar och symmetrier; Elektromagnetisk, svag och stark växelverkan; Feynmandiagram, QED och QCD exempel; Elektrosvag unifiering och spontant symmetribrott; nukleonkrafter; skalmodellen för atomkärnor; nukleär astrofysik 

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar, och hemuppgifter.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.