Kursplan för Biologisk fysik

Kursplan fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiological physics
 • KurskodFKA116
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAPP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 04117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande förståelse för termodynamik och statistisk fysik är en fördel.

  Syfte

  Kursen syftar till att bidra i) med grundläggande teoretiska verktyg för en fördjupad förståelse av centrala koncept inom biologisk fysik och ii) förmåga att planera, utföra, analysera och presentera experimentellt arbete i biologisk fysik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter att framgångsrikt ha genomfört kursens moment kommer du att:
  Förstå och kunna använda nyckelbegrepp inom biologisk fysik
  Beskriva och använda fundamentala fysikaliska koncept av relevans för biologiska system
  Förklara olika fysikaliska aspekter av biologiska molekyler, såsom t ex DNA, protein, enzym, cellmembran och levande celler.
  Relatera fundamentala fysikaliska krafter till biologisk funktion och strukturell komplexitet hos levande celler
  Få erfarenhet av att planera och utföra experiment inom ämnet som ger värdefulla insikter i kursens centrala moment.

  Innehåll

  Den teoretiska delen av kursen fokuserar på följande aspekter:
  De molekylära beståndsdelar som livet är baserat på
  Fysikaliska modeller som kan beskriva liv
  Jämvikt och avvikelse från jämvikt i levande celler
  Slumpmässiga rörelser, diffusion och dynamiska molekylära maskiner
  Biologiska cellmembran och transport in till och ut från celler
  Liv i trånga och oordnade utrymmen
  Biologisk elektricitet och fotosyntes

  En viktig aspekt av kursen är att lära sig använda kunskap och verktyg från termodynamik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik och mjuka material (eller kemi, biokemi, fysikalisk kemi om din bakgrund inte är från fysik).

  Den experimentella delen av kursen består av i) en kort introduktionslaboration i vilka du kommer att bekanta dig med att hantera buffrat vatten och biomolekyleroch ii) ett större projekt som fokuserar på fundamentala koncept i kursen

  Vad bestämmer mobilitet och permeabilitet hos cellmembran?
  Vad är den fysikaliska basen för intermolekylära interaktioner och specificitet i biologiska system?
  Hur kan man manipulera och utnyttja diffusion?

  Ett viktigt mål med den experimentella delen av kursen är att träna dig att arbeta i ett våtkemiskt biologiskt laboratorium och med biologiska molekyler. De huvudsakliga metiderna som kommer att användas är fluorescens mikroskopi, optisk- och fluorescens spektroskopi samt ytkänsliga metoder.

  Ett ytterligare mål med kursens projekt är att du ska få erfarenhet av att planera och utföra ett biologisk fysik experiment från start samt såväl analysera och presentera resultaten i en skriftlig rapport och ett muntligt gruppseminarium.

  Organisation

  Kursen består av ca 12 föreläsningar som fokuserar på teoretiska modeller applicerbara inom biologisk fysik, och hur de experimentella metoderna som används i laborationerna och projekten relaterar till teoridelen  samt andra tillämpningar av biologisk fysik. Kursen innehåller också en experimentell del baserade på korta introduktionslaborationer och ett utmanande experimentellt projekt i grupper of 3 till 4 studenter som löper genom hela kursen.

  Litteratur

  Kursbok: Physical Biology of the Cell, 2nd edition, Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot and Hernan Garcia; Garland Science 2013.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Den teoretiska delen examineras genom hemuppgifter var eller varannan vecka samt en muntlig examen. Den experimentella delen examineras med skrivna rapporter från laborationerna och projektet samt en muntlig presentation. Den teoretiska och experimentella delen har samma vikt.