Kursplan för Robust och olinjär reglering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRobust and nonlinear control
 • KurskodESS076
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 30 Okt 2018 fm H
 • 07 Jan 2019 em M
 • 29 Aug 2019 fm SB_MU
0207 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • ESS075 Olinjär och adaptiv reglering

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  En grundkurs i reglerteknik och kunskap om tillståndsmodeller (lärs ut i t.ex. kursen SSY285 Design av linjära reglersystem).

  Syfte

  I denna kurs ger vi oss först an att utveckla regulatorer som explicit hanterar osäkerheter och störningar. Vi börjar med linjära tidsinvarianta och parameterberoende modeller, och strävar efter att designa robusta regulatorer. Därefter introducerar vi icke-linjär dynamik samt relaterade regulatordesignmetoder som är applicerbara på en stor och praktiskt viktig klass av system. Applikationsorienterade metoder är i fokus.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förstå signal och system storlekar och förklara begränsningarna av nominella Linjära TidsInvarianta (LTI) reglermetoder.
  • Identifiera och beskriva de viktigaste osäkerhetsfenomenen för SISO och MIMO LTI dynamiska system.
  • Formulera robusta regleringsmål och förstå metoder som beräknar dem. Applicera teorin om gain-scheduling-regulatorer för att uppnå robusta mål.
  • Förstå begränsningarna av stokastiska linjära och parameter-scheduled-reglersystem.
   Analysera stabilitetsegenskaperna av icke-linjära system.
  • Applicera några metoder för design av icke-linjär reglersystem och utvärdera prestandan av resulterande design.
  • Använda mjukvara för analys och syntes av icke-linjära reglersystem, och presentera och motivera deras lösningar.

  Innehåll

  Kursen består av två huvudblock:
  • Mål med robust regulatordesign, exempel. Linjära tidsinvarianta nollställen-poler. Vektorer och system normer. IO(SGT) och intern stabilitet, SISO vs MIMO.
  • Stokastik och robusthet för SISO och MIMO systemmodeller. Nominal och robust stabilitet och prestanda. Design trade-offs.
  • Robust regulatordesign; H2, H.. Från full information till central H_inf.
   Lyaponov-stabilitet. Linear Parametrically Varying Control System design.
  • Från LTV till olinjär regulatordesign, exempel
  • Vanliga olinjäriteter, stationära punkter och limit cycles, stabilitet, Lyaponovs metod, input/output stabilitet, passivity; frekvensplansanalys. Icke-linjär kontrollbarhet, observerbarhet.
  • Relative ordning, nolldynamic. Exakt (Återkoppling) linjärisering.
   Back-stepping, passivation

  Organisation

  Kursen organiseras som ett antal föreläsningar, övningar med problemlösning samt en obligatorisk projektdel med inlämningsuppgifter och laboration, omfattande analys- och syntesuppgifter. 

  Litteratur

  1. (1) Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite: Multivariable Feedback Control: Analysis and Design
   (2) Eduardo Sontag: Mathematical Control Theory: deterministic finite dimensional systems 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen med betygsskala TH; projekt med inlämningsuppgifter och laboration (godkänt/underkänt).

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-29 5,0 hp, 0107]
   • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
    [2019-01-07 E, 0107]
   • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av TENTAMENSADM
    [2018-10-30 F, 0107]