Kursplan för Installationsteknisk projektering

Kursplan fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding service engineering design
 • KurskodENM135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0213 Tentamen 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  • Jan Gusten

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurs VIN032 alternativt ENM045 eller motsvarande

  Syfte

  Kursen skall belysa byggprocessen ur byggnads- och installationsteknisk synvinkel. Den skall förmedla kunskap och förmåga att i praktisk tillämpning formulera funktionskrav, välja material och konstruktionslösningar samt ge god insikt i arbetssätt vid val, utformning och dimensionering av installationstekniska system. Kursens huvudsyfte är att bibringa eleverna det baskunnande som krävs för en inriktning mot en framtida yrkesverksamhet som beställare, projektör, projektledare och entreprenör.

  Kursen har en tyngdpunkt i praktisk projektering inom byggnadsteknik- och installationsområdet. Den spänner över program, system- och detaljprojektering och redovisar de arbetsuppgifter och ansvarsgränser som gäller under processens olika skeden

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Redovisa avancerad kunskap om HVAC system och försörjningsystem avseende uppbyggnad, dimensionering och funktion
  Formulera och kvantifiera krav för innemiljö och arbetsmiljö i olika kommersiella tillämpningar
  Projektera installationstekniska system för värme, komfortkyla, butikskyla, ventilation och luftbehandling och vatten
  Hantera relevanta energi- och miljöaspekter

  Innehåll

  Kursen har en tyngdpunkt i praktisk projektering inom byggnadsteknik- och installationsområdet. Den spänner över programskede, system- och detaljprojektering och redovisar de arbetsuppgifter och ansvarsgränser som gäller under processens olika skeden

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter:

  Föreläsningsdelen innefattar olika verksamheters kommersiella förutsättningar, fuktsäkring, tillämpad byggnadsteknik, byggnadstekniskt brandskydd, brand- och rökgasventilation, rumsakustik, miljövärderingsteknik, försörjningssystem och installationstekniska fördjupningar.

  Kursen är uppbyggd kring projektering av en större butikslokal för livsmedel med tillhörande fryslager och kontorsdelar. Verksamheten ställer krav på ett klimat anpassad till verksamheten, innefattande temperaturhållning och reglering, belysning och lufthygieniska krav.

  Konstruktionsövningens första del innefattar programskrivning och kravformulering. Förutom beskrivning av inneklimat ingår krav på värmeteknisk standard, fuktsäkring och formulering av miljöambitioner.

  Övningens andra del innebär är inriktad på projektering av ventilation, värme, kyla, vatten, sanitet, brandskydd, person- och egendomsskydd. Teknisk isolering, värme- kondens och brandisolering, ska detaljstuderas.

  Övningen innebär ställningstagande till de krav som byggnaden och dess tekniska system ska uppfylla samt utformningen av tekniska system- och detaljlösningar. Den utmynnar i ett detaljerat underlag för entreprenadupphandling och byggande. Installationstekniska applikationer vid CAD-baserad projektering utnyttjas vid genomförandet av konstruktionsövningen. Installationssamordnarens och installationsledarens uppgifter redovisas. Planering, utformning och praktiskt genomförande av funktionskontroller belyses genom laborationer, företags- och studiebesök.

  Litteratur

  Konstruktionshandledning och kurslitteratur från Installationsteknik, Chalmers

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen med problemlösning. Fyrgradig betygsskala TH.
  Godkänd konstruktionsövning. Fyrgradig betygsskala TH. 

  Slutbetyg enligt fyrgradig betygsskala TH.