Kursplan för Hantering av intressenter för hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManaging stakeholders for sustainable development
 • KurskodENM130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap och miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för hur man bygger konstruktiva relationer med olika intressenter i praktiken. Studenterna får med sig praktiska färdigheter och teoretisk kunskap i såväl hantering av behov och intressen hos olika intressenter, som i hur man integrerar och tar till vara en mångfald av intressenters olika form av expertis i hållbarhetsprojekt i olika sorters organisationer. Intressenter inkluderar lokala och nationella myndigheter, mellanstatliga organisationer, industri, universitet, forskningsinstitut, försäkringsbolag, NGOs och vanliga medborgare. Det centrala i kursen är de tvärdisciplinära kunskaper och färdigheter som behövs för att leda hållbarhetsprojekt och interagera med en mångfald av intressenter i dessa sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kritiskt diskutera vikten av, och de potentiella fördelarna med, att involvera intressenter i projekt för hållbar utveckling samt de utmaningar detta innebär;
 • Redogöra för och tillämpa relevanta teorier, modeller och metoder för att identifiera och kategorisera olika slags intressenter i relation till specifika sammanhang för hållbar utveckling;
 • Identifiera olika intressenters behov och potentiella intressekonflikter mellan olika intressenter;
 • Tillämpa litteratur och annan information för att utforma och genomföra någon form av intressentinvolvering kopplat till hållbar utveckling.

Innehåll

 • Perspektiv på multi-intressentprocesser för hållbar utveckling
 • Drivkrafter och hinder för att involvera intressenter 
 • Identifiering och involvering av intressenter 
 • Former för involvering av intressenter
 • Förhandlingar med intressenter för internationella avtal

Organisation

Kursen består av en serie sammanlänkade föreläsningar, seminarier, workshopar och uppgifter. Föreläsningarna fokuserar på att ge en överblick över den akademiska litteraturen. I seminarier och workshopar diskuterar studenterna litteraturen eller deltar i olika övningar för att träna färdigheter som är användbara för att identifiera, förstå och interagera med intressenter i projekt för hållbar utveckling. Studenterna arbetar även i grupp med en verklig hållbarhetsfråga, där de använder den kunskap och de kompetenser som de utvecklat under kursen för att utforma och genomföra någon form av intressentinvolvering.

Litteratur

Tillkännages två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig individuell uppgift och en skriftlig rapport i grupp. Grupprapporten beytgsätts med betygen godkänd eller underkänd och den individuella uppgiften enligt skalan underkänt, 3, 4, 5. Kursbetyget bestäms av betyget på den individuella uppgiften. Det krävs ett godkänt betyg på alla uppgifter för att bli godkänd på kursen. Kursen omfattar obligatorisk närvaro vid (vissa) seminarier och workshopar.