Kursplan för Avreglerade elmarknader

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPower market management
 • KurskodEEK201
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 19 Jan 2019 fm H
 • 25 Apr 2019 fm M
 • 30 Aug 2019 fm M

I program

Examinator

Ersätter

 • EEK200 Operation of restructured power systems

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

ENM065 Drift av elkraftsystem eller motsvarande

Syfte

Kursen skall ge studenterna en gedigen kunskap om grunderna för avreglerade elmarknader, en modell som blir allt vanligare runt om i världen. Kursen fokuserar på ekonomiska modeller för drift och planering av elkraftsystem, elmarknadsstrukturer och avräkningsmodeller, de systemansvarigs roller i olika marknadsstrukturer, modeller av olika aktörer på marknaden (t.ex. produktionsföretag och elhandelsföretag), hantering av överföringsbegränsningar i transmissionsnäten och balanseringstjänster, investeringsbeslut i elmarknaden, samt tillförlitlighets aspekter. Kursen ger en väl avvägd mix mellan de tekniska detaljerna i kraftsystemet, och de ekonomiska aspekterna av elmarknaden. Studenterna kommer att få möjlighet att simulera och förstå driften av kraftsystemet och marknadsdynamiken genom datorbaserade projekt och ett verklighetsanpassat elmarknadsspel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Formulera och implementera olika ekonomiska modeller för driften av kraftsystemet i en avreglerad elmarknadsmiljö med hjälp av optimeringsprogram.
- Demonstrera och förstå de grundläggande frågeställningarna rörande elmarknaden, så som avräkning, hantering av överföringsbegränsningar, beräkna överföringskapaciteten mellan system och tilläggstjänster.
- Förstå målsättningarna och rollerna hos olika elmarknadsaktörer.
- Demonstrera och förstå investerings- och planeringsfrågor inom el-produktion och el-överföring i en avreglerad elmarknad.
- Samla information om ett specifikt ämne inom kursens område och skriva en akademisk artikel (IEEE-format) baserat på information som samlats in, samt presentera artikeln på ett pedagogiskt sätt.
- Samarbeta i grupper, dels i datorprojektet och dels med den akademiska artikeln.

Innehåll

Kursen kommer att behandla följande ämnen:
- Ekonomisk driftsplanering: ekonomisk produktionsplanering inkluderat hantering av vatten/värmekraft system samt optimala lastflödesberäkning (OPF).
- Grunderna i avreglerrade elmarknader: Bakgrund till avregleringar av elmarknader, utbud och efterfrågan, jämviktsläget, modeller av elmarknader, exempel på modellering av den nordiska elmarknaden, de marknads- och systemansvarigas roller.
- Modeller av marknadsaktörer: Mål och matematiska modeller av elproduktionsföretag och elhandelsföretag.
- Hantering av överföringsbegränsningar i transmissionsnätet och balanseringstjänster: metoder för hantering av överföringsbegränsningar - marknadsdelning och mothandel, effekt av överföringsbegränsningar på elmarknaden, metoder för utvärdering av handelskapacitet både statiärt och dynamiskt, frekvensreglering, tillhandahållande av reaktiv effekt; nordiska regler-marknaden;
- Investeringar i produktionsanläggningar: krav på produktionskapacitet, ansvar för investeringar, investeringsbeslut baserade på avkastningskrav, metoder för att upprätthålla produktionskapacitet på elmarknaden (marknadsdrivna, kapacitets marknad, tillgänglighetskontrakt).
- Investeringar i transmissionsnät: Behov av utbyggnad av överföringskapacitet, värdebaserad transmissionsnätsplanering.

Organisation

Kursen består av 17 lektioner, 12 övningstillfällen, 1 datorbaserat projekt, 1 akademisk artikel samt ett verklighetsanpassat elmarknadsspel. I projektet skall studenter utveckla ett optimeringsverktyg för att simulera en konkurrensutsatt elmarknad. Studenterna får möjlighet att delta i ett verklighetsanpassat elmarknadsspel och vara de olika aktörerna på elmarknaden. Studenterna skall även skriva en akademisk artikel på valfritt ämne inom kursens område.

Litteratur

Kurskompendium och föreläsningsanteckningar. Kompendiet "Power Market Management" finns tillgängligt på Cremona Chalmers Bokhandel. Ytterliggare material kommer att delas ut på lektionerna samt finnas tillgängligt på kurshemsidan.

Referensböcker:
[1] D.S. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004.
[2] K. Bhattacharya, M.H.J. Bollen and J.E. Daalder, "Operation of Restructured Power Systems", Kluwer Academic Publishers, 2001.
[3] M. Shahidehpour, H. Yamin, Z. Li, "Market Operations in Electric Power Systems", John Wiley and Sons, 2002.
[4] A.J. Wood and B.F. Wollenberg, "Power Generation, Operation, and Control", John Wiley & Sons, 2nd Ed., 1996.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på projektrapporten, den akademiska artikeln samt en traditionell skriftlig tentamen. Enbart av Chalmers godkänd miniräknare är tillåten vid den skriftliga. Det slutliga betyget, 5, 4, 3 eller U (underkänt), baseras på 1) projektet (15%), 2) den akademiska artikeln (15%) och 3) den skriftliga tentamen (70%). Godkänt på alla tre delarna krävs för att få godkänt på kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-07-05: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-08-30 7,5 hp, 0108]
  • 2019-03-25: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-04-25 7,5 hp, 0108]
  • 2018-11-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av TENTAMENSADM
   [2019-01-19 F, 0108]