Kursplan för Elteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric power engineering
 • KurskodEEK140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 50135
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0198 Tentamen 3,7 hp
Betygsskala: TH
3,7 hp
 • 16 Jan 2019 em SB
 • 25 Apr 2019 em M
 • 27 Aug 2019 em SB_MU
0298 Konstruktionsövning + lab 3,8 hp
Betygsskala: TH
3,8 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kretsteori, växelströms- och likströmskretsar, passiva komponenter och halvledarkomponenter, jw-metoden och komplexa tal. Rekommenderade förkunskapsgrundande kurser är Kretsanalys (EMI083, EMI084) och Inledande matematik (TMV156/TMV157) eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge den nödvändiga baskunskap i elkraftteknik som är viktig för alla elektroingenjörer. Målet med kursen är att deltagarna skall kunna förstå grundprinciper för elkraftkomponenter och system samt känna till möjligheter och begränsningar hos dem. Dessutom skall deltagarna känna till viktiga begrepp och beräkningsmetoder. Kursen har sin huvudsakliga inriktning på normaldrift och stationärtillstånd.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Utföra beräkningar på: Trefassystemet, aktiv-/reaktiv-effekt, faskompensering, spänningsfall, överföring på kablar och ledningar.
  - Beskriva: Elkraftsystemets struktur, frekvensreglering, spänningsreglering. Kablars och ledningars egenskaper.
  2. Utföra beräkningar på: Transformatorns ekvivalenta schema, spänningsfall, förluster, trefaskopplingar, sparkopplad transformator. Tillämpa: Impedanstransformering.
  - Förklara: Transformatorns funktionssätt.
  3. Utföra beräkningar på: Asynkronmaskinen: momentkurva, ekv. schema, start, tomgång, belastningspunkt, nätpåverkan, frekvensomriktardrift.
  - Förklara: Asynkronmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, startmetoder, enfas asynkronmotor.
  4. Utföra beräkningar på: Likströmmaskinen: ekv. schema, vridmoment, varvtalsreglering, belastningspunkt, nätpåverkan.
  - Förklara: Likströmsmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, allströmsmotorn.
  5. Förklara: Synkrongeneratorns funktion och användning.
  6. Utföra beräkningar på: Diodlikriktare enfas/trefas, likspänningsomriktare, spänningars och strömmars tidsfunktioner.
  - Förklara: Grundprinciper, komponenter, övertoner, användningsområden, strömriktare, PWM.
  7. Utföra beräkningar: Trefaskortslutningar.
  - Beskriva: Kortslutningsteori.
  8. Beskriva: Elektrisk dimensionering.
  9. Utföra: Person- och anläggningssäker laboration inom elkraftsområdet.
  - Tillämpa: Aktuella delar av elsäkerhetsföreskrifter. Förklara: Elrisker, säkringar, jordning, jordfelsbrytare. 
  10. Genomföra: Projektarbete i en mindre grupp utgående från givna förutsättningar.

  Innehåll

  1. Elektriska kraftsystem: Energiförsörjning med tonvikt på elenergi. Elkraftnätets struktur och uppbyggnad. Trefassystemet, aktiv och reaktiv effekt, spänningsfall, överföringskapacitet, faskompensering.
  2. Komponenter i kraftsystemet: Ledningar och kablar, induktans och kapacitans. Isolations- och ledarmaterial. Högspänd likströmsöverföring. Transformatorn: verkningssätt, beräkningsmodeller, spänningsfall, förluster, kopplingssätt, sparkopplad transformator, användningsområden.
  3. Elektriska maskiner: Asynkronmaskinen: verkningssätt, modeller, driftegenskaper, start och varvtalsreglering samt olika små asynkronmaskiner. Likströmsmaskinen: verkningssätt, modeller och varvtals-/momentreglering. Känna till några andra maskintyper.
  4. Kraftelektronik: Grundprinciper, komponenter, glättning, pulsbreddsmodulation, omriktartyper, användningsområden och övertoner. Beräkningar på diodlikriktare och likspänningsomriktare.
  5. Elsäkerhet: Skydd av personer och elanläggningar.

  Organisation

  Kursens har fyra moment, föreläsningar, övningsräkningar,  inlämningsuppgifter och tre laborationer. Grunder, beräkningsmetoder och problemlösning testas på tentan. Inlämningsuppgifterna är omfattande och kräver analysförmåga samt djupare förståelse av kursstoffet. Laborationerna ger praktisk erfarenhet och förståelse för elsäkert arbete och elmaskiner.

  Litteratur

  Kompendium och exempelsamling.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  En skriftlig tentamen samt betygssättning av inlämningsuppgifterna. Betyget på inlämningsuppgifterna sätts efter ett kort muntligt förhör av varje teknolog. Kursbetyget vägs samman av tentabetyg och betyg på inlämningsuppgifterna.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-07-05: Plats Plats ändrat från SB_DATA till SB Multisal av grunent
    [2019-08-27 3,7 hp, 0198]
   • 2019-05-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_DATA av grunnet
    [2019-08-27 3,7 hp, 0198]
   • 2019-03-25: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-04-25 3,7 hp, 0198]
   • 2018-11-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2019-01-16 E, 0198]