Kursplan för Industriellt projekt i mjukvaruutveckling

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial practice project in software engineering
 • KurskodDAT306
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp15 hp

I program

Examinator

Ersätter

 • DAT305 Industriellt projekt i mjukvaruutveckling

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 45 hp på avancerad nivå inom området software engineering eller motsvarande, inklusive följande godkända kurser: DAT231 Requirements Engineering, DAT321 Software Quality, DAT246 Empirical Software Engineering, och TEK366 Project Management, eller motsvarande.


 "För att bli antagen till kursen måste studenten
1) visa genom ett underskrivet stödbrev att det finns intresse hos ett företag att samarbeta med studenten under de förutsättningar som beskrivs i kursens mål,
2) identifiera en akademisk handledare som ska handleda studenten och övervaka framstegen mot lärandemålen,
3) lämna in en planeringsrapport som tydligt definierar projektets mål, projektets genomförande och på vilket sätt projektet relaterar till lärandemålen.


Studenten blir antagen till kursen när planeringsrapporten är godkänd."
"Ämnsområdet för det föreslagna projektet ska vara inom software engineering. Planeringsrapporten ska beskriva:
- vilket företag erbjuder praktikplatsen till studenten, inklusive kontaktpersoner och skriftligt samtycke/inbjudan från företaget,
- vilken akademisk handledare ska handleda framstegen mot lärandemålen,
- projektantaganden i form av inledande problemformulering,
- utformningen av projektarbetet, inklusive dess tidsramar,
- leverabler från studentprojektet till företaget,
- hur potentiella immaterialrättsliga frågor bör lösas."

Syfte

Kursen syftar till att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken för att lära sig om antaganden och kompromisser mellan teori och verklighet, för att skapa en djupgående förståelse för ett utvalt problemområde inom mjukvaruutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
- redogöra för skillander mellan teoretiska och praktiska principer (och antaganden) för hur software engineering-metoder används eller bör användas
- identifiera ett antal software engineering-metoder som är användbara för att lösa det givna problemet och peka på lämplig empirisk forskning som visar deras förmåga att lösa det industriella problemet
- skilja software engineering-problem från andra typer av problem, t.ex.  hårdvarurelaterade problem

2. Färdighet och förmåga
- lösa det givna problemet med hjälp av någon av de valda metoderna
- tillämpa kunskaper från kurser inom området software engineering till att bidra till samarbetsföretagets utveckling
- välja den mest lämpliga metoden givet de förutsättningar som är relevanta för samarbetsföretaget

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över de teoretiska förutsättningarna hos tillämpade software engineering-metoder
- utvärdera projektets bidrag till företagets utveckling i både kort och lång sikt

Innehåll

Kursen består huvudsakligen av ett individuellt projekt som utförs hos ett mjukvaruutvecklingsföretag. Projektet innehåller delar som i praktiken testar om kunskapen som erhålls i utbildningsprogrammet är tillämpbar i praktiken.
Studenterna i kursen förväntas tillämpa sin kunskap i praktiken och bidra till samarbetsföretagets normala verksamhet. Studenterna måste visa att de kan identifiera industriella problem där avancerad kunskap inom software engineering kan tillämpas. Problemet bör också lösas.
Projektet bör innehålla en jämförelse av olika metoder som potentiellt kan användas för att lösa problemen. Jämförelsen bör innehålla en reflektion över teoretiska principer och antaganden om metoderna och deras förhållande till industriella begränsningar och praxis.

Organisation


Litteratur

Kurslitteratur kommer att fastslås före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en individuell skriftlig slutrapport, och en demonstration av projektets resultat.
Slutrapporten är en skriftlig redogörelse av hur kursens lärandemål har uppnåtts, och på vilket sätt projektet har bidragit till företagets utveckling. Rapporten ska åtföljas av en demonstration av projektets huvudresultat inför examinatorn.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), 3, 4 eller 5.
"För att bli godkänd på kursen krävs att både slutrapporten och demonstrationen är godkända.
Det slutliga betyget på kursen bestäms utifrån betyget på slutrapporten."