Kursplan för Samhällsplanering - grunder och tillämpning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban Planning - theory and application
 • KurskodBOM275
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Projekt 4 hp
Betygsskala: UG
4 hp
  0216 Tentamen 2 hp
  Betygsskala: TH
  2 hp
  • 07 Jun 2019 em SB_MU
  • 12 Okt 2018 em SB
  • 30 Aug 2019 em SB_MU
  0316 Projekt 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   • Anna Kaczorowska

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Tätorters funktioner och utformning, BOM210
   Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad, ENM165

   Syfte

   Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om stads- och samhällsplanering, utformning av den byggda miljön, samt grundläggande förståelse om hur planeringsprocessen fungerar utifrån gällande lagar och regelverk. Studenten ska kunna förklara och belysa vikten av ett hållbart samhällsbyggande och utföra en översiktlig hållbarhetsanalys av ett projektområde.
   Kursen syftar även till att ge kännedom och kundskap om hur digitala hjälpmedel så som Geografisk Information System (GIS) och Byggnads Informations Modeller (BIM) kan användas inom samhällsplaneringen. I denna del av kursen kommer modellering, visualisering samt analys under utformningen av projektområdet att tillämpas.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Ange de viktigaste lagar, regler och normer som gäller inom samhällsplanering och infrastruktur.


   Beskriva arkitektoniska, tekniska, historiska, kulturella, funktionella, stads-och resursaspekter ur ett hållbarhetsperspektiv.


   Beskriva, analysera och balansera de olika värden, brister, behov och möjligheter som finns i olika typer av byggnader med hänsyn till rådande miljö


   Utforma gaturum med avseende på aspekter såsom: plats för vistelse, stadsliv, boendekvaliteter, stadskvaliteter, verksamheter, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, godstransporter och tillgänglighet.


   Redogöra för och tillämpa olika typer av digitala verktyg, som Geografisk Information System (GIS) och Byggnads Informations Modeller (BIM) för att modellera, beskriva och analysera samt visualisera ett givet projektområde. Utifrån detta kunna identifiera och ge exempel på frågeställningar kopplade till projektet ur ett hållbarhetsperspektiv.


   Beskriva och ge exempel på stadsutveckling samt reflektera över sin yrkesroll i förhållande till en hållbar utveckling med utgångspunkt från stads- och trafikplanering. Att ha insikt och särskilja på olika roller hos inblandade aktörer i en projektgrupp.


   Innehåll

   Kursen omfattar föreläsningar, övningar och datorövningar som tar upp grundläggande kunskaper beträffande stads- och samhällsplanering, utformning av den byggda miljön samt hur planeringsprocessen fungerar utifrån gällande lagar och regelverk. Denna kunskap tillämpas i en projektuppgift där ett område planeras med hjälp av digitala verktyg för modellering, analys samt visualisering av projektområdet.

   Organisation

   Kursen består av tre delar, varav den ena utgörs av en tillämpningsdel som utgår från ett verkligt projektområde. Denna projektdel integreras med tillämpningar och övningar kopplade till Geografisk informationsbehandling inom samhällsplanering. En tredje del utgörs av undervisning genom föreläsningar och studiebesök med efterföljande tentamen.

   Litteratur

   Plan och bygglagen
   Boverkets Byggregler, BBR
   mfl.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Projekt: Projektarbetet redovisas muntligt samt skriftligt i form av posters med tillhörande analys, detaljer och illustrationer, samt genom peer response som skall genomföras muntligt och skriftligt. Denna del av kursen bedöms med U/G.
   Tentamen: Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Denna del betygssätts med TH, 3,4,5 och U

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
     [2019-08-30 2,0 hp, 0216]
    • 2019-03-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
     [2019-06-07 2,0 hp, 0216]
    • 2018-10-01: Plats Plats ändrat från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad av leac
     [2018-10-12 2,0 hp, 0216]
    • 2018-10-01: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av leac
     [2018-10-12 2,0 hp, 0216]