Kursplan för Introduktion till organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to design and construction project management
 • KurskodBOM245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 14116
 • Max antal deltagare65
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp
  • 30 Okt 2018 fm SB
  • 08 Jan 2019 fm SB
  • 19 Aug 2019 fm M

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Endast för studenter som är antagna till masterprogrammet MPDCF.

  Syfte

  Det övergripande syftet med kursen är att öka studenternas kunskap kring governance, organisation och management teori. Kursen fokuserar på organisationer i byggindustrin samt hur dessa fungerar både utifrån ett bransch (governance) och inomorganisatoriskt (management) perspektiv. Detta innefattar att skapa förståelse för samhälleliga och regulativa mekanismers påverkan på organisationerna som helhet, dvs hur byggsektorn relaterar till olika politiska, finansiella och samhälleliga aspekter och fenomen. Det inkluderar även att förstå hur strukturella, kulturella och interpersonella inomorganisatoriska aspekter påverkar och påverkas av hur organisationer agerar och hanterar dessa.

  Syftet är således att skapa en teoretisk grund för att förstå organisationer i byggsektorn och det sammanhang de verkar i. Kursen syftar också till att ge studenterna grundläggande kunskaper i gruppdynamik och hur grupper utvecklas respektive akademiskt skrivande samt forskningsmetodik inom ämnet management.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Definiera, beskriva, granska och relatera nyckelteorier inom organisation och management
  • Identifiera, bedöma och karakterisera governance mekanismer inom byggsektorn respektive de processer som styr och utvecklar dessa.
  • Identifiera, definera och särskilja olika nivåer, roller och intressenter inom byggsektorn. Förstå och kunna hantera roller, intressenter i relation till styrningsmekaniskmer på en övergripande nivå
  • Beskriva och förklara nyckelteorier kring organisationskultur och praktik
  • Beskriva och förklara hur organisatoriska strukturer utvecklas samt ge exempel från byggindustrin
  • Förklara och beskriva hur grupper utvecklas
  • Känna igen gruppdynamiska processer i teamarbete
  • Diskutera management aspekter relaterat till organisering i byggindustrin
  • Samla in, analysera, sammanställa och kontrastera olika teorier inom organisation och management relaterat till byggindustrin
  • Organisera, designa och genomföra en litteratur review
  • Kritiskt granska och diskutera andra studenters texter
  • Läsa och skriva akademiska texter
  • Utveckla ett perspektiv avseende utbildnings, social och kulturell bakgrund hos studenter i en internationell studiemiljö

  Innehåll

  Kursen blandar teori och praktisk övning, kritiskt tänkande, kollektiv reflektion och diskussion kring följande ämnen i dess relation till byggindustrin:
  • Sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv på byggsektorn
  • Byggsektorns organisation
  • Huvudintressenter inom byggsektorn respektive deras interrelation
  • Lag- och regelkontextet för byggsektorn, inkluderat myndigheternas roll
  • Relationen mellan "governance" och ledning och organisering av byggsektorns organisationer
  • Management och organisationsteori, inkluderat teorier kring organisatonsstruktur, kultur och praktik.
  • Team och gruppdynamik samt beslutsfattande
  • Etik och byggsektorn
  • Akademisk skrivande och läsning

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
  • föreläsningar, inkluderat gästföresläningar från bade akademi och industri
  • litteratur seminarier
  • övningar
  • projektarbete i grupp

  Litteratur

  Clegg, S.; Kornberger, M., Pitsis, T. (2015) Managing and Organizations. An Introduction to Theory and Practice. London: Sage Publications.

  Compendium including a selection of academic papers

  Handouts and slides from lectures.

  Selected readings for the project work.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kurselement 1
  Skriftlig tentamina.
  Obligatoriskt deltagande vid litteraturseminarium.
  Maxpoäng 60. Gräns för godkänt 30.

  Kurselement 2

  Genomfört projektarbete (i grupp om 4-6 studenter).
  Projektarbetet poängsätts. Maxpoäng 60.

  Slutbetyg
  Slutbetyget utgörs av ett viktat resultat av tentamensresultat (60%) och projektarbete (40%). Bägge delmomenten måste vara genomförda och godkända innan slutbetyg kan sättas.

  Skala för slutbetyg:
  30: 3
  40: 4
  50: 5

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-07-29: Plats Plats ändrat från SB Multisal till M av grunnet
    [2019-08-19 4,5 hp, 0216]
   • 2019-04-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av arhanto
    [2019-08-19 4,5 hp, 0216]
   • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2019-01-08 F, 0216]
   • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2018-10-30 F, 0216]