Kursplan för Miljöriskanalys för ingenjörer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental risk assessment in engineering
 • KurskodBOM060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28114
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 19 Mar 2019 em SB_MU
 • 23 Aug 2019 fm M

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 hp samt tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling 7,5 hp.

Syfte

Syftet med denna kurs är att skapa insikter i miljöriskanalys, som är en viktig miljö- och hållbarhetsbedömningsmetod.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Förklara och motivera bakgrunden till att man gör riskanalyser. 2. Beskriv och tillämpa ramverket och procedurer för miljöriskanalys med avseede på:    a. grundläggande principer, definitioner, och procedurer enligt två specifika ramverk (van Leeuwen och Vermeire, och Burgman)    b. skillnader och likheter mellan human riskanalys och miljöriskanalys.    c. farobedömning. 3. Konstruera naturvetenskapliga konceptuella orsak-verkan-modeller för föroreningars transport, exponering och effekter, och tillämpa följande terminologi i de konceptuella modellerna:    a. källor    b. stressorer    c. spridningsvägar och transportprocesser (såsom advektion, dispertion, diffusion, och läckage)    d. olika receptorer och tillhörande grundläggande biologisk terminologi (såsom upptag). 4. Tillämpa följande kvantitativa och kvalitativa metoder för riskanalys:    a. exponeringsbedömning    b. effektbedömning    c. riskrankning. 5. Tillämpa följande grundläggande matimatiska fördigheter relevanta inom riskanalys:    a. statistik    b. grundläggande känslighetsanalys    c. samt kunna beskriva Monte Carlo-simuleringar 6. Tillämpa miljöriskanalys för de två fallen förorenad mark och vatten.

Innehåll

Kursen är organiserad kring ett antal lektioner och ett projket kommer leda till en djupare föresåelse för specifika delar av fältet miljöriskanalys. Dessutom ingår övningar och ett litteraturseminarium.

Organisation

Kursen ges i samverkan mellan Avdelningen för miljösystemanalys och Avdelningen för geologi och geoteknik, med lärare från båda avdelningarna.

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett urval av relevanta bokkapitel, rapporter och artiklar inom miljöriskbedömningsfältet. Samtliga finns tillgängliga via Chalmers bibliotek eller är öppet tillgängliga på internet. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker i form av en skriftlig tenta och ett grupparbete. Dessutom krävs godkänt deltagande i en flervalsdugga, litteraturseminariet och en övning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-07-03: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-08-23 7,5 hp, 0107]
  • 2019-01-15: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-03-19 7,5 hp, 0107]