Kursplan för Teknisk geologi och geoteknik för samhällsbyggnad

Kursplan fastställd 2018-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInfrastructural geo engineering
 • KurskodBMT041
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • BMT040 Infrastructural geo engineering

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  - Bra förståelse för och kunskap om berg- och jordförhållanden inom samhällsbyggnadsprojekt.
  - Kunskap om hur berg- och jordmodeller används i design av konstruktioner i berg och jord. Baskunskaper fås i kurserna Engineering geology, advanced level (VGE022) och Geotechnics (BOM045).
  - Vidare rekommenderas deltagande i kursen Modelling and problem solving in geo- and water engineering (BOM035).

  Syfte

  Kursen är en avancerad kurs relaterad till design och byggande i jord och berg. Målet är en fördjupad förståelse inom några valbara ingenjörsgeologiska och geotekniska områden. Det övergripande syftet är att utveckla en metodik för hur man kan fördjupa sin förståelse i specifika ämnen och att kunna applicera denna kunskap inom samhällsbyggnadsprojekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kursen är en avancerad kurs i design och konstruktion för större infrastrukturprojekt. Syftet är att ge fördjupade kunskaper inom ett valt ämne, som kan relateras till antingen bergteknik eller geoteknik, inklusive eventuellt också geoteknisk numerisk modellering. Det övergripande målet är att underlätta fördjupning av studentens kunskaper inom ett visst ämne, i syfte att hon / han på ett kompetent sätt skall kunna tillämpa denna kunskap inom ramen för ett stort infrastrukturprojekt som omfattar underjordiskt byggande i tätort.

  Efter avslutad kurs ska den framgångsrika studenten kunna:
  - Förstå vilken bergteknisk och/eller geoteknisk kunskap/expertis som behövs i stora infrastrukturprojekt.
  - På en relativt kort tid, fördjupa hans/hennes kunskap och förståelse för berg- och/eller geoteknik från generell nivå till expertnivå.
  - Förstå några av de mer avancerade vetenskapliga teorierna för utvalda ämnen i berg- och/eller geoteknik.
  - Utvärdera platsförhållanden för ett större infrastrukturprojekt, i relation till nödvändiga (avancerade) analyser och design ur ett bergtekniskt/geotekniskt perspektiv.
  - Planera det arbete som krävs för utformning (design) av ett specifikt projekt relaterat till underjordiskt byggande i tätort.
  - Tillämpa avancerade analysmetoder och förbättrings-/förstärkningstekniker för utformning (design) och konstruktion av underjordskonstruktioner i tätort.

  Innehåll

  Kursen behandlar teori, fallstudier och strategier i geoteknik och bergbyggande, inklusive geoteknisk numerisk modellering. Den är indelad i områden enligt följande, och studenterna väljer en av två "vägar" kallade "Route 1: Bred/mångsidig route" och "Route 2: Avancerad geoteknisk route". Observera att "Route 2" rekommenderas för dem som har för avsikt att göra sitt examensarbete inom geoteknik (kunskap från BOM045 är en strikt förutsättning) och är villiga att ägna en hel del tid åt att lära sig använda den geotekniska finitelementkoden Plaxis 2D via oberoende datorövningar.


  Route 1 (Bred/mångsidig route) består av ämnen relaterade till tunnelkonstruktioner och geotekniska konstruktioner, till exempel:

  • Bergskarakterisering
  • Tätning för att minska vattenflöde till tunnlar
  • Bergmekanik och bergförstärkning
  • Bergkonstruktion
  • Bankar
  • Schakter
  • Jordförstärkning
  Route 1 kan ha fokus på antingen bergbyggande eller geoteknik.

  Route 2 (Advancerad geoteknisk route) består av ämnen med anknytning till Geotekniska strukturer och geoteknisk numerisk modellering, till exempel:
  • Bankar
  • Schakter
  • Jordförstärkning
  • Introduktion till geoteknisk FEM
  • Modellering av dränerat och odränerat beteende samt konsolidering
  • Jordmodellering
  • Numeriska modellering av jord-struktur interaktion

  Organisation

  Kursen är baserad på en aktiv medverkan från studenterna. Varje student skall delta i grupparbeten. Det finns mindre uppgifter och designrapport. De mindre uppgifterna görs i grupper om två studenter. Förutom de mindre uppgifterna, genomförs en mer omfattande designrapport. Arbetet med designrapporten sker i grupper om fyra studenter. En inledning till olika ämnen ges av föreläsningar, vilka kompletteras med självständigt lärande och bokningsbar konsulttid för arbetet med designrapporten. Resultaten från designrapporten presenteras för övriga studenter vid seminarier i slutet av kursen. Deltagande till slutseminarier är obligatoriskt.

  Litteratur

  Litteratur lyfts fram som en del av föreläsningarna. En viktig del av kursen är en litteratursökning som görs av studenterna för de utvalda ämnen som är relaterade till designrapporten. Lärarna ger råd om lämplig litteratur. Tidigare använt material och läroböcker utgör användbart bakgrundsmaterial, inklusive:

  Geotechnics BOM 045: Lecture slides and materials (2013 or 2014)

  J Knappett & R F Craig: Craig¿s Soil Mechanics, 8th Edition

  Literature compendium for Engineering Geology (VGE022)

  E Hoek: Practical Rock Engineering , available at www.rocscience.com

  Gustafson: Hydrogeology for rock engineers (2012)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom att visa ett aktivt deltagande. Kursens resultat baseras på kvaliteten på de mindre rapporterna/uppgifterna (50%) och designrapporten (50%). För varje del är graderingen 5, 4, 3 och U. För godkänt är deltagande på handledningsmöten, grupparbete (på mindre uppgifter och designprojekt) och slutlig muntlig presentation obligatoriskt.