Kursplan för Ombyggnad och fastighetsutveckling

Kursplan fastställd 2017-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRefurbishment and real estate development
 • KurskodARK665
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Projekt, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp

   I program

   Examinator

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   ARK530 - Fastighetsrätt och entreprenadjuridik,
   ARK535 - Den byggda miljöns värde eller ARK660 - Den byggda miljöns värde
   ARK540 - Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv samt
   MVE490 - Matematik, matematisk statistik med metoder

   Syfte

   är att ge studenten en helhetsbild av ett ombyggnadsprojekts olika skeden;
   1. Utredning
   2. Produktbestämning (program- och projekteringsskede)
   3. Produktframställning (ombyggnad)

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • förstå, beskriva och använda begreppen kring byggprocessen enligt Bygghandlingar 90 samt area enligt Svensk Standard
   • förstå och beskriva fastighetsförvaltningens krav på projekterings- och arkivhandlingar
   • formulera en stadsbyggnadsvision där ombyggnadsprojektets betydelse för områdets utveckling framgår
   • utreda, inventera och analysera projektets förutsättningar och sammanställa detta i en utredning
   • föreslå alternativa verksamheter som visar på projektets möjligheter
   • upprätta en verksamhetsbeskrivning och ett byggnadsprogram utifrån en passande förebild samt anpassa förebildens byggnadsprogram till aktuellt ombyggnadsprojekt
   • föreslå en lösning (syntes) på byggnadsprogrammet utifrån ombyggnadsprojektets förutsättningar. Lösningen (förslagshandling) omfattar poster, ritningar samt beskrivningar av stomåtgärder, installationer
   • presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på internet beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan

   Innehåll

   Huvuduppgift (projektet) i kursen är att utreda, och i förslagshandlingar pröva, vilken typ av verksamhet som både kan utveckla den aktuella fastigheten, sett ur ett fastighetsägarperspektiv, parallellt med att omgivningen utvecklas i enlighet med stadens uttalade ambitioner om att åstadkomma en långsiktigt hållbar, robust och levande blandstad.
   Föreslaget projekt ska således, så optimalt som möjligt, uppfylla gränssnittet mellan dessa fyra perspektiv: fastighet - samhälle - hyresvärd - hyresgäst

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, individuella litteraturstudier, seminarier, studiebesök, övningar och projektarbete. Litteraturstudierna följs upp i seminarieform. Föreläsningar och studiebesök redovisas i uppsatser som görs gruppvis och redovisas i uppsatsform för samtliga övriga studenter. Huvuduppgiften genomförs som projektarbete i nio grupper. Resultatet av detta arbete kritiseras och redovisas som sista inslag i kursen.
   I. Övningar genomförs individuellt.
   II. Utredningen genomförs i tvärgrupper från olika projektgrupper så att specialkunskap fördelas inom hela kursen.
   III. Projektarbetet genomförs gruppvis. Förslagshandlingsskedet motsvarar parallella uppdrag:

   "Parallella uppdrag i den mening vi ger begreppet innebär antingen att man redan från start ger deltagarna olika inriktningar eller förutsättningar eller att beställaren, efter start med gemensamma förutsättningar, styr deltagarna individuellt genom möten/delredovisningar. Beställaren blir på så sätt medagerande i den kreativa processen."
   Källa: Sveriges Arkitekter

   Litteratur

   Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler: standard som är avsedd att tillämpas vid area och volymberäkning för alla slags husbyggnader, både i nyproduktion och befintligt bestånd - såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning etc. samt vid statistisk bearbetning. I standarden ges definitioner av area och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.
   Arkitektens handbok 2013: en handbok vars grundidé är att vara en sammanställning av de basfakta arkitekten, och byggandet, behöver, Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström, Byggenskap Förlag, ISBN 978-87079-02-3.
   Bygghandlingar 90: utgör rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs. de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt. 90 (bibliotek)
   Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120
   år, Cecilia Björk, Formas 200301.
   Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap: Kurslitteratur för den individuella övningsuppgiften. Bernt Gustavsson, Liber Kalmar 2002.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Ingen tentamen ges i kursen. Examination sker genom rapport och muntlig redovisning. För slutbetyg på kursen krävs också deltagande vid obligatoriska kurstillfällen. Betyg baseras på förslagshandlingar och byggnadsprogram.

   Övningsuppgift nr 1 Vad är rätt verksamhet redovisas individuellt i skriftlig form
   Övningsuppgift nr 2 redovisas enskilt i seminarieform och övningsuppgift nr 3 individuellt i skriftlig form. Utredning och befintligt utseende redovisas gemensamt.

   Projektgrupperna skall redovisa:
   I. Verksamhetsbeskrivning (förenklad)
   II. Byggnadsprogram (2 st. ett för förebilden och ett för förslaget) där kunskaper från tidigares kurser repeteras och fördjupas.
   III. Förslagshandling:
   • Beskrivning inkl. motivering av vald verksamhet, förslaget och dess utformning
   • Situationsplan i skala 1:400
   • Planer, sektioner och fasader i skala 1:200
   • Redovisning av hur stomme och installationer berörs
   • Redovisning av förslagets konsekvenser avseende myndighetskrav o.d.
   • Val och motivering av lämplig entreprenadform
   • Övergripande bedömning/kalkyl av projektets realism avseende kostnader och intäkter utifrån tillgängligt statistiskt material