Kursplan för Stadsrum

Kursplan fastställd 2018-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban spaces
 • KurskodARK512
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45143
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Projekt 9 hp
Betygsskala: UG
9 hp
  0218 Projekt 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Ersätter

   • ARK510 Stadsrum och planering
   • ARK511 Stadsrum och planering
   • AST133 Stadsrum och planering
   • AST134 Stadsrum och planering

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Minst 60 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning.
   Svenska.

   Syfte

   I kursen Stadsrum arbetar vi med gestaltning och analys av stadsmiljöer utifrån stadsbyggandets tre morfologiska grundelement gata, plats och byggnad. I kursen undersöks hur dessa går att variera och kombinera till olika stadsbyggnadsmönster och stadsrum med skilda karaktärer. Kursens syfte är att ge förståelse för stadsrummens roll i vardagslivet och grundkunskaper om gestaltning av stadsrum i olika typer av städer och samhällen, samt en egen referensbank av stadsrum. Kursen behandlar:
   • Analys och laborationer med avseende på stadsrummens skala, samband, proportioner och innehåll.
   • Avvägningen mellan gestaltningsarbetets teoretiska och praktiska aspekter.
   • Samspelet mellan människor och stadsrum och mellan stadsrum och omgivning.
   • Hur stadsrum utformats under olika historiska epoker.

   Detta innebär att utveckla kunskap om hur olika stadsrum används av människor, hur olika stadsrum relaterar till varandra samt hur stadens form beror på samhällets historiska och pågående förändringar. Kursen behandlar också hur samhället offentligt planerar för att ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Tillämpa olika arbetssätt för karaktärisering och analys av rumsliga kvaliteter i olika stadsrum och sammanhang av stadsrum.
   • Redogöra för stadsbyggnadsteoretiska utgångspunkter samt historiska och nutida ideal som påverkar den rumsliga gestaltningen av olika stadsrum.
   • Med text och illustrationer redogöra och reflektera över nutida tendenser inom stadsbyggandets teori och praktik.
   • Inarbeta slutsatser från stadsbyggnadsteori och referensexempel i egna gestaltningsförslag.
   • Tillämpa och argumentera för mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av platser, gator och byggnader.
   • Sammanställa, presentera och redogöra för karaktärisering, analys och stadsbyggnadsskisser på ett åskådligt sätt.
   • Förstå och tolka en plankarta med bestämmelser
   • Redogöra för grunderna i Plan- och bygglagen

   Innehåll

   Kursen är upplagd kring en serie karaktäriseringar och laborationer om stadsrum samt en avslutande skissuppgift. I kursen sammanställs en skissbok med stadsbyggnadsanalyser, laborationer, referensexempel, stadsbyggnadsprinciper och skissuppgift.

   Organisation

   Kursen är uppdelad i fyra delar:
   1. Karaktäriseringar och analyser av olika stadsrum i Göteborg.
   2. Fördjupning i stadsbyggnadsteori med utgångspunkt i karaktäriseringarna, analys av referensprojekt samt studieresa.
   3. En serie laborationer undersöker stadsbyggnadskvaliteter för gator, platser och byggnader.
   4. En kort skissuppgift som syntetiserar de olika kursdelarna.

   Kursen genomförs av ett lärarlag tillsammans med handledare på ritsal.

   Litteratur

   Meddelas i samband med kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För betyget godkänd krävs:
   • Godkända laborationer och skissuppgifter.
   • Inlämnad skissbok
   • Aktiv närvaro vid genomgångar och slutkritik.