Kursplan för Arkitektur, bevarande och ombyggnad

Kursplan fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural conservation and transformation
 • KurskodARK147
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17118
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp

   Examinator

   • Kia Bengtsson Ekström Dödsbo

   Ersätter

   • ARK145 Byggnadsvård och ombyggnad
   • ARK146 Arkitektur, bevarande och ombyggnad

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen ges inte varje år

   Behörighet till masterprogrammet eller Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör) eller Kulturgeografi med inriktning mot planering, eller kandidatexamen i Kulturvård med Bebyggelseantikvariskt program som huvudinriktning.


   Syfte

   Kursens syfte är att förmedla kunskap och förståelse för den befintliga byggda miljön som en resurs för nutida användning. Det är vidare att studera och granska teorier, metoder och processer inom området bevarande och ombyggnad. En angelägen fråga är att iaktta hur nya tillägg, i mindre eller store skala, sammanfogas med en befintlig byggnad och dess omgivning, och idéerna bakom. Avsikten är att diskutera och tillämpa olika synsätt och tillvägagångssätt som uttrycks av experter och intressenter I samhället, historiskt och idag.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
   - beskriva och analysera den byggda miljön som resurs ¿ kulturellt, arkitektoniskt, tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt
   - beskriva och analysera synsätt, idéer och tillvägagångssätt som tillämpas av olika yrkesgrupper och intressenter i byggnadsvård- och ombyggnadsprocessen
   - analysera och reflektera över förhållandet mellan kulturellt och arkitektoniskt värde
   - analysera och reflektera över relationen mellan arkitekturdesign och byggnadsteknik i ett historiskt perspektiv
   - ha kunskap om byggnadsmaterial och hantverk, såväl historiska som nutida, och hur de kan kombineras och användas idag
   - tillämpa kunskap och förståelse i en ombyggnadsprocess, och samarbeta med andra yrkesföreträdare.

   Innehåll


   Organisation

   Antalet deltagare i studion är begränsat. Eftersom studion hör till programmet Design för hållbar utveckling (MPDSD) har studenter från detta program företräde. Var närvarande första kursdagen! Vid frånvaro den första kursdagen förloras platsen och erbjuds en annan student. Undantag från regeln måste bekräftas av examinatorn i förväg. För ytterligare information om tillträde och registrering kontakta Pia Hepsever i studieadministrationen (pia.hepsever@chalmers.se).
   Kursen grundas på jämförande studier av pågående eller genomförda fall av restaurering, ombyggnad, transformation och tillägg. Studierna innefattar analys, recensioner och förslag till kompletterande eller alternativa lösningar. Föreläsningar, seminarier, studiebesök och litteraturstudier ingår.

   Litteratur

   Litteraturlista delas ut vid kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt krävs deltagande i schemalagda aktiviteter och godkända inlämningar.