Kursplan för Masterexamensarbete i Arkitektur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaster's thesis in Architecture
 • KurskodACEX65
 • Omfattning60 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 45126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Examensarbete, del A 30 hp
Betygsskala: UG
15 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Examensarbete, del B 30 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp15 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- Studenter i de femåriga arkitektutbildningarna skall ha uppnått minst 225 hp innan examensarbetet påbörjas.
- Studenter som enbart läser ett masterprogram skall ha uppnått minst 45 hp inom masterprogrammet innan examensarbetet påbörjas.
- Förutom de generella poängkraven skall för det specifika examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade. Examinator formulerar och kontrollerar sådana förkunskapskrav.

Syfte

Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på masterprogram inom arkitektur betonas det tekniska/naturvetenskapliga/arkitektoniska innehållet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Lärandemålen för examensarbetet i arkitektur är baserade på lärandemålen för Masterexamen i Chalmers examensordning (Diarienummer: C 2016-1079).
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om arkitekturens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt.

Innehåll


Organisation

Uppstart och planering
- Examensarbetet kan genomföras av en student eller två studenter tillsammans.
- Studenten skall underrätta kurskoordinatorn för examensarbetet under terminen innan examensarbetet påbörjas. Koordinatorn, i samråd med institutionen och masterprogramansvariga utser en examinator och handledare.
- Studenten utarbetar en kort skriftlig beskrivning av ämnet för arbetet som bifogas underrättelsen. Beskrivningen skall innehålla bakgrund, syfte, mål och eventuellt metod.
- Studenten utvecklar och formulerar en projektplan som innehåller en detaljerad beskrivning av uppgiften. Projektplanen skall innehålla bakgrund, syfte, mål, metod och tidplan för fullgörande av examensarbetet. Planen lämnas till examinator för godkännande, samt till masterprogramansvarig, innan terminen påbörjats.
- Projektplanen skall lämnas tillsammans med blankett för registrering.
- Examinatorn ansvarar för att studenten möter generella och specifika förkunskapskrav och lärandemål för examensarbetet. Examinatorn skriver under registreringsblanketten.
- Masterprogramansvarig ansvarar för att examensarbetet ligger inom masterprogrammets huvudområde och skriver under registreringsunderlaget och lämnar den till Studentcentrum.
- Studentcentrum genomför registrering i Ladok.

Handledning
- Under arbetets gång har studenten/erna rätt till regelbunden handledning.

Delredovisningar och seminarier
Examensarbetsprocessen innehåller flera seminarier och delredovisningar. Den allmänna strukturen innehåller: Ett startmöte - ett första möte med examinator och handledare, ett mitterminsseminarium, ett slutseminarium och en slutpresentation och utställning.
- För 60 hp examensarbeten skall studenten/studenterna efter tjugo arbetsveckor avrapportera arbetets status till examinator och masterkoordinator (MPK). Godkänd delredovisning innebär att 30 hp inrapporteras i Ladok.

Skriftlig redovisning
- Examensarbetet skall skrivas på engelska. Om särskilda omständigheter föreligger är det möjligt att skriva på svenska.
- Utformning av examensarbetets framsida mm skall ske enligt mall för "Framtagning av rapporter och examensarbeten" vid Chalmers. Se http://www.chalmers.se/sections/ar_student/framtagning-av-rapporter.
- Examensarbetsrapporten skall kontrolleras mot ett plagiatverktyg.
- Chalmers policies för offentlighet och sekretess gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten. Se Chalmers arbetsordning: C2008/271.
- Examensarbetsrapporten skall publiceras elektroniskt i Chalmers Publication Library (CPL) enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid Chalmers.
- När två studenter utför examensarbetet tillsammans skall arbetsfördelningen tydligt framgå av examensarbetsrapporten.

Slutseminarium och muntlig redovisning
Vid slutseminariet bedöms examensarbetet av en jury bestående av en extern och en intern kritiker.
- Slutseminariet inleds med att studenterna presenterar sitt arbete muntligt. Därefter följer frågor och kommentarer från juryn, svar från studenterna och diskussion.
- Den muntliga presentationen skall utföras på engelska. Redovisningen skall ta maximalt 90 minuter i anspråk varav ungefär 2/3 av tiden bör ägnas åt opposition och diskussion.
- Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen skall rapporten vara färdigskriven men ej publicerad. Detta för att medge att synpunkter som framkommer vid redovisningen inarbetas i rapporten.
- Muntlig redovisning inklusive opposition skall genomföras på Chalmers. Ytterligare redovisning kan vid behov genomföras på företag. I undantagsfall, till exempel då examensarbetet genomförts utomlands, kan examinator medge undantag från kravet på muntlig redovisning, opposition och närvaro på andra redovisningar vid Chalmers.
- Presentationen av examensarbetet skall annonseras vid den aktuella institutionen minst två veckor före presentationsdatum. Presentationen skall ske inom perioden 15 augusti till 15 juni, under normal arbetstid.
- Ytterligare information om examensarbetets genomförande finns i dokumentet "Rules and guidelines for masters thesis work at Chalmers Architecture".

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

För att examensarbetet skall godkännas krävs att följande delmoment genomförts:
- Godkänd projektplan.
- Godkänt examensarbete.
- Presentation av examensarbetet vid mitterminsseminarium.
- Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid slutseminariet.
- Godkänd opposition på ett annat masterexamensarbete vid mitterminsseminaret och närvaro vid minst fyra ytterligare presentationer.
- Presentation av examensarbetet vid examensutställningen.
- Inlämning av rapport, digitalt och i två utskrivna kopior.
För examensarbeten omfattande 60 hp skall en delredovisning göras efter halva tiden. Examinator beslutar om form för delredovisning. Godkänd delredovisning leder till att 30 hp inrapporteras i Ladok.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-04-21: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 2 av UBS/UOL
  • 2020-04-21: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPARC åk 2 av UBS/UOL