Kursplan för Fastighetsekonomi

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnReal estate economics
 • KurskodACE125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88120
 • Max antal deltagare65
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Inlämningsuppgift 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Christian Koch
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Öppen för studenter antagna till masterprogrammet Design and construction project management (DCPM) samt på masternivå inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. För att vara behörig till kursen skall studenten uppfylla kraven för antagning till masterprogrammet DCPM samt (alt. A) ha godkänt i samtliga obligatoriska kurser i programmet DCPM eller (alt. B) ha godkänt i minst 30 högskolepoäng från annat masterprogram inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik. For programspecifika behörighetskrav, se programplan.

Syfte

Kursen syftar till att skapa förståelse och kunskap om grundläggande koncept och verktyg inom fastighetsekonomi och positionera detta inom DCPM kontexten genom ett tvärvetenskapligt synsätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens övergripande mål är att ge en grundläggande förståelse för fastighetsfinansiering och ekonomi och förvaltning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
A. Förstå grundläggande mekanismer på fastighetsmarknaden
B. Förstå chefsperspektiv för fastighetsmarknader
C. Använda grundläggande begrepp för fastighetsekonomi och finansiering av fastigheter
D. Använda en rad verktyg och teoretiska, konceptuella förhållningssätt till fastighetsekonomi

Kompetens och färdigheter
E. Applicera verktyg för beräkning av värdering och lönsamhet för fastighetsinvesteringar

Dom och tillvägagångssätt
F. Utvärdera och kritiskt reflektera över den akademiska litteraturen inom lönsamheten för fastighetsinvesteringar

Innehåll

Kursen är förankrad i teorier och praxis som utvecklats inom området för fastighetsekonomi och investeringar. Inom detta perspektiv kommer kursen att presentera och diskutera olika perspektiv på fastighetsekonomi. Hörnstenar i kursen kommer att vara; - Kognitivt baserad beslutsfattande genom olika intressentperspektiv som arkitektur, planering, ekonomi och investeringar och förvaltning. - Teorier, verktyg och metoder i fastighetsmarknadsbeslut - Processrelaterade frågor i beslutsfattande och ledning när man ska utveckla fastigheter Ovanstående, många gånger tvärvetenskapliga, delar av kursen representerar olika sätt att förstå utveckling och förvaltning av fastighetsmarknader. Kursen fördjupar deltagarna kunskap om fastighetsmarknaden i allmänhet. Det betonar vidare metoderna som medel för forskning inom detta teoretiska område. Denna kunskap är användbar för olika fastighetsproblem. Det ger också deltagaren en inblick i hennes eller hans beslutsbeteende.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, övningar och uppdrag. Gästföreläsare ger insikter i teoretiska begrepp. I fallbaserat projektarbete ingår besök på fastighetsbolag.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom följande former av examination:

Individuella uppdrag och seminarieuppgift utvärderas i två block

Block 1, 3,5 ECTS
* Inlämning: skriftliga uppdrag
Lärandemål: A - F
Betygsskala: U-3-4-5

Block 2, 4 ECTS
* Aktivt deltagande i seminarier
Experimentrelaterad gruppexaminering (skriftlig rapport + presentationer)
* Inlämning: skriftlig rapport
* Presentationer: Fall
Lärandemål: E - F
Betygsskala: U-3-4-5
De enskilda uppdragen ska skrivas individuellt. Samarbete i formulering av text, tabeller, siffror mm är därför inte tillåtet.

Frånvaro från en eller flera av de obligatoriska seminarierna eller presentationssessionerna kan ersättas med alternativa uppdrag. Beslutet att godkänna att sådant kompensationsförfarande kan användas, görs av den ansvariga läraren individuellt. Vissa kursinnehåll kommer endast att ges vid den tid som presenteras i schemat.

Examinationsuppgifter (skriftliga rapporter / uppgifter) som har fått betyget U (Underkänt) kan kompletteras inom 3 veckor från dagen för betygsmeddelandet. Om inget sådant tillfredsställande tillägg lämnas in kommer studenten att få betyget U på uppdraget.

Examinationen fokuserar på elevernas övergripande prestation i kursen. Examinationen kommer att omfatta godkända övningar, utvärdering av projektrapporter och presentationer, aktiv närvaro. Denna omfattande undersökning är graderad med Chalmers skala upp till 5.