Nya möjligheter för bioekonomin

​En cirkulär biobaserad ekonomi lyfts ofta fram som alternativ till den fossilbaserade linjära ekonomin. Men räcker naturresurserna och hur får vi till stånd de genomgripande förändringar som krävs? Inte minst inom jord- och skogsbruket finns stora utmaningar där negativa effekter av vår nuvarande markanvändning behöver hanteras samtidigt som en växande efterfrågan på mat, material och bioenergi ska tillgodoses. 
Den 11-12 oktober samlas representanter för olika internationella organisationer hos FN:s jordbruksorganisation, FAO, i Rom, för att på en workshop diskutera möjligheter att möta en global växande efterfrågan på bioenergi och andra biobaserade produkter och samtidigt stödja utvecklingen mot en hållbar markanvändning. 

Göran Berndes Det finns ett stort värde i att mötas och diskutera utmaningar och lösningar sprungna ur olika sammanhang. Det händer väldigt mycket runt om i världen och det finns mycket att lära om olika försörjningskedjor för biobaserade produkter, säger Göran Berndes, forskare vid Fysisk resursteori på Chalmers. Han har i drygt tio år varit verksam inom OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor, International Energy Agency (IEA), där han leder samarbetsaktiviteter inom bioenergiområdet.
Det är i denna roll som han arrangerar workshopen, Sustainable Landscape Management for Bioenergy and the Bioeconomy, tillsammans med kollegor inom IEA och FAO.

Bioekonomin handlar om hantering av förnybara biologiska resurser och om förädling av bioråvaror till livsmedel, olika biobaserade material och kemikalier, och bioenergi.  Det finns en uttalad ambition att utveckla och förbättra produktion och förädling, exempelvis genom ett bättre utnyttjande av industriella restflöden, nya innovativa produkter från etablerade bioråvaror och produktionssystem för nya råvaror.

De bioekonomistrategier som utvecklas präglas av förutsättningarna som finns i respektive land. Det ser till exempel olika ut i Holland, som är storproducenter av jordbruksprodukter, och i Norden där bioekonomisatsningar kanske främst kopplas till skogsindustrin. I slutet av juni i år beslutade Nordiska ministerrådet om ett strategiskt bioekonomiprogram för att stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi gemensam för Norden. Utöver skogsindustrin så spelar förstås jordbruket en viktig roll och det finns också ett växande intresse i Norden för marina resurser såsom alger och tång.

Workshopen i Rom samlar deltagare från de flesta kontinenter som representerar en stor variation vad gäller formerna för markanvändning och biomassaproduktion. 

– Men de exempel som vi lyfter fram under workshopen har det gemensamt att de visar hur klokt utformade produktionssystem kan skapa många vinster utöver råvaror för produktion av biobaserade produkter, till exempel genom att minska negativa effekter av nuvarande markanvändning, säger Göran Berndes. 
Ett tema på workshopen handlar om hur bioekonomin ger nya möjligheter i utvecklingsländer. Många utvecklingsländer har stora markytor som är degraderade av tidigare markbruk och här kan efterfrågan på nya sorters bioråvaror innebära en möjlighet att ställa om till mer hållbar markanvändning.  

– Det finns många exempel på hur organisationer försöker skapa mervärden i utvecklingsländer kopplat till bioekonomin. Ett exempel är initiativet The Bonn Challenge som har som mål att förbättra degraderade marker och därigenom skapa förutsättningar för ny produktion och lokal utveckling. 
Målet är att initiativet omfattar 150 miljoner hektar mark fram till år 2020 och 350 miljoner hektar till år 2030. 
– Detta ger förstås ett väldigt värde för de lokala brukarna när det gäller inkomster, men även på nationell nivå är värdet av betydelse, säger Göran Berndes.

På workshopen diskuteras förutsättningar för att sprida fungerande lösningar till andra platser. Detta kommer att vara viktigt för att initiativ som The Bonn Challenge ska bli framgångsrikt. Här kan organisationer som FAO och IEA bidra genom att förmedla kunskap och ge stöd där initiativ tas för att växla upp fungerande lösningar.
– Det här initiativet ligger helt i linje med Parisavtalet och de globala utvecklingsmålen och det är väldigt stimulerande att se hur deltagare från många olika håll kommer samman för att utveckla lösningar, avslutar Göran Berndes.

Av: Ann-Christine Nordin
Foto, Göran Berndes: Anna-Lena Lundqvist

Relaterat:Publicerad: må 08 okt 2018. Ändrad: to 18 okt 2018