Hur fungerar det att rapportera?

Frågor och svar om att rapportera

Chalmers har en nolltolerans mot alla former av trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. Alla medarbetare och studenter på Chalmers ska ha lika möjligheter till en trygg och säker miljö.

När ska jag rapportera?

Har du upplevt något som du inte är OK med ska du säga ifrån och berätta om det. Ett utredningsteam tar emot din rapportering och finns till för att bedöma vad högskolan ska göra utifrån det som hänt. Det är alltid du som utsatts som bestämmer om det du varit med om var oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Kan jag rapportera anonymt?

Ja. Du kan rapportera till oss anonymt, skillnaden blir vilken typ av åtgärder som högskolan kan göra. Anonyma rapporter användas som underlag i Chalmers förebyggande arbete och kan leda till generella åtgärder. För att göra åtgärder som riktar sig mot en specifik person måste vi kunna göra en utredning och då behöver vi dina kontaktuppgifter, så vi kan prata med dig om det som hänt. 

Vad händer när jag rapporterar med kontaktuppgifter?

När du skickar in en rapport med kontaktuppgifter startar en utredning. En person ur Chalmers utredningsteam kontaktar dig för att få mer information. Efter det görs en första bedömning av det inträffade, för att se om det faller inom Chalmers arbetsmiljöansvar och om det ska utredas av utredningsteamet. Händelser som utredaren bedömer vara trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling tar utredningsteamet hand om. I annat fall får du hjälp att ta din rapport till den som bedöms ha ansvar för att utreda. Ibland är det svårt att göra en sådan bedömning efter ett samtal, då ligger utredning kvar hos utredningsteamet.

Vad innebär en utredning?

En utredning innebär att samtal kommer hållas med de inblandade, både den som anmäler och den som blivit anmäld. Om andra personer har information som påverkar utredningen blir de kontaktade. Utredningens syfte är i första hand att stoppa pågående trakasserier och motverka att trakasserier förekommer i framtiden. I slutet av en utredning görs en bedömning av vad högskolan behöver göra för att garantera att det rapporterade beteendet slutar. En utredning kan leda till arbetsrättsliga- eller disciplinära åtgärder. Alla parter som är inblandade i en utredning har rätt att få stöd och åtgärder kan göras under tiden för att öka tryggheten.

Vem blir inblandad i en utredning?

Det beror på typen av händelse, om det är mellan studenter, mellan student och anställd eller mellan anställda. Alla inkomna ärenden till högskolan tas emot av ett utredningsteam bestående av personal från högskolan och representanter från Kåren genom sociala enhetens ordförande (SO). De personer som utreder ett ärende kommer inte ha någon koppling till det program, institution eller sektion där händelsen ägt rum.
Din chef eller programansvarig får veta att en utredning är startad. De ansvarar för att eventuella åtgärder efter en utredning blir genomförda. Om de själva är inblandad i trakasserierna utses hens chef som ansvarig. Den anklagades närmsta chef eller programansvarig blir också informerad. 

Måste jag träffa den som utsatt mig?

Om du som blivit utsatt inte vill träffa den som utsatt dig, behöver du inte göra det under utredningen. I vissa ärenden, till exempel om en händelse ska tas upp i Disciplinnämnden, kan du behöva vistas i samma rum som den du anmält.

Vad händer om jag vill avbryta utredningen?

Om du inte vill medverka i utredningen kan vi inte tvinga dig. Eftersom det är viktigt för hur den här typen av problem hanteras är det bra om du orkar medverka, vi kommer att stödja dig så gott vi kan under utredningen. Pekar din rapport på någon som behöver hanteras kommer vi att försöka göra det oavsett om du medverkar eller inte. Viktigt att veta är att det är förbjudet i lag att utsätta dig som har berättat om trakasserier, eller på annat sätt medverkat i en utredning, för bestraffning av något slag (repressalier) under eller efter utredningen. 

Vilket stöd kan jag få?

Under utredningssamtal får du ha med dig någon som du har förtroende för som stöd. Du kommer att erbjudas en samtalskontakt via studievägledare, studenthälsovården eller företagshälsovården. Det går även att vända sig direkt till dem för individuella stödsamtal. Fler åtgärder kan sättas in för att öka din trygghet som du kan diskutera med utredare eller annan involverad anställd du har förtroende för.

Hur dokumenteras min rapport?

När en rapport kommer in till högskolan registreras den, får ett diarienummer och blir en allmän handling. Detta sker oavsett om rapporten innehåller kontaktuppgifter eller inte. Alla rapporter ges sekretess för att skydda enskilds personliga förhållanden. Allmänheten har rätt att begära att få ta del av en allmän handling, men innan Chalmers lämnar ut rapporten gör högskolan en sekretessprövning, som innebär att det finns en möjlighet att ta bort uppgifter som bedöms vara känsliga, t.ex. sådant som kan kopplas till dig och din hälsa. Utredning och eventuella åtgärder registreras på samma sätt.

Om jag blir utsatt av någon från Chalmers efter skol- eller arbetstid?

Om du som student eller anställd på Chalmers blir utsatt av en annan student eller anställd, så ska du rapportera det till oss oavsett om det skett på skol- eller arbetstid eller inte. Detta gäller även saker som sker på praktik, konferens eller när du på annat sätt representerar högskolan. Om händelsen inte ligger under Chalmers arbetsmiljöansvar hjälper vi dig att få kontakt med dem som har ansvar för att utreda händelsen.

Vad händer om jag som student går direkt till kåren?

Ärenden som rapporteras direkt till studentkåren och är interna tas omhand internt. Primärt är det sociala enhetens ordförande (SO) som ansvarar för incidenthantering. Vid större händelser samlas en incidentgrupp, vanligen bestående av vice kårordförande och eventuell relevant person baserat på ärendet. Om händelsen anses vara relevant för högskolan så kontaktar SO Chalmers utredningsteam.

Vad händer när utredningen är klar?

Efter en utredning lämnar utredaren en bedömning och föreslår eventuella åtgärder som chef eller programansvarig beslutar om. Du får läsa bedömningen och får komplettera eller förtydliga de delar som handlar om det du har sagt.

För dig som blivit anmäld i en rapport

Hur får jag veta om jag är anmäld?

Du som blivit anmäld får information om det av din chef eller programansvarig. Du blir kallad till ett samtal där du får ge din syn på situationen. Om du vill får du ha med dig en facklig företrädare eller annan person som du har förtroende för som stöd.

Vad innebär en utredning?

En utredning innebär att samtal kommer hållas med de inblandade, både den som anmäler och den som blivit anmäld. Om andra personer har information som påverkar utredningen kontaktas även dem. Utredningens syfte är i första hand att stoppa pågående trakasserier och motverka att trakasserier förekommer i framtiden. I slutet av en utredning görs en bedömning av vad högskolan behöver göra för att garantera att det rapporterade beteendet slutar. En utredning kan leda till arbetsrättsliga- eller disciplinära åtgärder. Alla parter som är inblandade i en utredning har rätt att få stöd och åtgärder kan göras under tiden för att öka tryggheten.

Vem blir inblandad i en utredning?

Det beror på typen av händelse, om det är mellan studenter, mellan student och anställd eller mellan anställda. Alla inkomna ärenden till högskolan tas emot av ett utredningsteam bestående av personal från högskolan och representanter från Kåren genom sociala enhetens ordförande (SO). De personer som utreder ett ärende kommer inte ha någon koppling till det program, institution eller sektion där händelsen ägt rum.
Din chef eller din programansvarig får veta att en utredning pågår. De ansvarar för att eventuella åtgärder efter utredningen blir genomförda. Anmälarens närmaste chef eller programansvarig är också informerad.

Vad gör jag om jag anser att rapporten om mig inte är sann?

Chalmers är skyldiga att skapa sig en egen bild av vad som har inträffat. Att två personer upplever en situation olika är vanligt. Du får alltid möjligheten att lämna din version av det som har hänt. En utredning finns till för båda parters trygghet. Tänk på att det är möjligt att utsätta någon för en kränkning, även om det inte var avsikten. Respektera den andres upplevelse och försök förstå.

Vilket stöd kan jag få?

Under utredningssamtal får du ha med dig en person som du har förtroende för som stöd. Du kommer erbjuds en samtalskontakt via studievägledare, studenthälsovården eller företagshälsovården. Det går även att vändas sig direkt till dem för individuella stödsamtal.

Kommer jag att träffa den som anmält mig?

Det beror i första hand på den som anmält. Även om du anser dig vilja reda ut ett missförstånd, eller be om ursäkt, är det den som anmält som beslutar om det ska ske eller inte.

Vad händer när utredningen är klar?

Efter en utredning lämnar utredaren en bedömning och föreslår eventuella åtgärder som chef eller  programansvarig beslutar om. Du får läsa bedömningen och får komplettera eller förtydliga de delar som handlar om det du har sagt.
 

Sidansvarig Publicerad: on 07 aug 2019.