Vad är diskriminering?

​Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men även arbeta aktivt för att främja likabehandling och lika rättigheter. Diskriminering sker när en arbetsgivare eller utbildningssamordnare, som Chalmers, behandlar en anställd eller student sämre än en annan anställd eller student i en jämförbar situation, på grund av någon av diskrimineringsgrunderna:
 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Det finns olika sätt att diskriminera

Direkt diskriminering:

En person behandlas sämre än någon annan i samma eller liknade situation. Exempel på direkt diskriminering:
 • En student får ett lägre betyg på ett projekt än resten av gruppmedlemmarna och det har med hens etniska tillhörighet att göra.
 • En anställd nekas en befordran och det har med hens sexuella läggning att göra.
 • En doktorand får inte fortsätta sin tjänst efter föräldraledighet.

Indirekt diskriminering:

En regel eller rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer utifrån en specifik diskrimineringsgrund. Exempel på indirekt diskriminering:
 • En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper
 • En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab.
 • Ett lärosäte har regler för hur män och kvinnor ska klä sig vid doktorspromotionen som missgynnar personer som har en könsöverskridande identitet eller utryck.

Bristande tillgänglighet:

En person med en funktionsnedsättning missgynnas eftersom ingen har gjort tillgänglighetsåtgärder så att personen kan komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 12 nov 2021.