Arbetsmiljö

​​Chalmers arbetar på flera olika sätt för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden.
 • Den fysiska arbetsmiljön handlar om sådant som fel temperatur, surrande bakgrundsljud, oergonomiska skrivbord, tunga lyft, dålig luft och besvärliga arbetsställningar
 • Organisatorisk arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som påverkas av ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.
 • Social arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från andra runt omkring.
Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling är frågor som är en del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är en juridisk term som kommer från arbetsmiljölagar och föreskrifter. Begreppet förklaras som handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför en gemenskap. Det är ett samlingsbegrepp för handlingarna som uppfattas som obegripliga och orättvisa av den som utsätts. Till skillnad från diskriminerings och trakasserier behöver dessa handlingar inte ha en koppling till någon diskrimineringsgrund.

Exempel på företeelser som betraktas som kränkande särbehandling:
 • bli kallad öknamn eller elaka saker inför andra 
 • bli utfryst, inte hälsad på eller exkluderas från möten som man borde få vara med på
 • bli personligt uthängd eller ryktesspridning
 • bli förlöjligad eller utsatt för nedsättande ord
 • bli behandlad sämre än andra personer inom samma arbetsmiljö
Om kränkande handlingar och företeelser pågår under en längre tid kan det leda till mobbning, ett socialpsykologiskt begrepp som brukar beskrivas som upprepade kränkande handlingar som är systematiska och sker över tid. Exempel på situationer som gör att kränkande handlingar ses som mobbing:
 • utsätts för upprepade negativ behandling
 • i situationer där de utsatta har svårt att försvara sig eller dra sig undan
 • i relationer där det är en maktobalans

Arbetsmiljö som anställd

För anställda ligger ansvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö, och därmed även för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling, hos din chef. Enligt arbetsmiljölagen är chefen ansvarig för att utreda och eventuellt vidta åtgärder. Om en kollega verkar utsatt för trakasserier kan du berätta om det för din chef eller HR-partner. 

Som anställd bör du som bevittnar händelser:
 • inte acceptera nedsättande jargong 
 • markera tydligt mot kränkningar 
 • lyssna på och stödja en utsatt kollega
Är chefen problemet eller om du inte har förtroende för hen så kan du:
 • Kontakta institutionens (motsvarande) HR-partner 
 • Kontakta chefens chef 
 • Rapportera - om du har den utsattes godkännande.

Studiemiljö som student

Huvudansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har den som är programansvarig för ditt program. Detta ansvar innebär att driva både ett proaktivt och reaktivt arbete för att öka välmående och minska mängden psykisk ohälsa. Trakasserier är i allra högsta grad ett arbetsmiljöproblem, vilket innebär att det är programansvarig som har ansvar för att ta hand om situationer som involverar trakasserier. Men det är självklart allas ansvar och uppgift att bidra till ett Chalmers där inga trakasserier sker.

Som student bör du som bevittnar händelser:
 • inte acceptera nedsättande jargong
 • markera tydligt mot kränkningar
 • lyssna på och stödja en utsatt studiekamrat
Är programansvarig problemet eller om du inte har förtroende för hen så kan du:
 • Kontakta Sociala enhetens ordförande eller SAMO på din sektion för stöd
 • Prata med din studievägledare
 • Rapportera - om du har den utsattes godkännande

För dig som student i nöjeslivsmiljö

Alla sorters incidenter kan rapporteras på denna sida. Om du hellre vill kontakta Studentkåren så kan du kontakta din sektions SAMO eller Sociala enhetens ordförande i kårledningen.
Om du bevittnar/utsätts för något men inte vet vem som har gjort vad kan du ändå ta kontakt. En åtgärd som att göra arrangörer mer medvetna eller få bättre rutiner kan fortfarande göras.

Sidansvarig Publicerad: fr 12 nov 2021.