Processintegration och energisystemstudier för olika utvecklingsvägar inom förbehandling och förgasning av biomassa

Det finns ett stort intresse inom processindustrin, inte minst inom pappers- och massaindustrin, för olika bioraffinaderikoncept. I ett bioraffinaderi omvandlas biomassa till en mängd olika produkter, t ex transportbränslen, material och kemikalier. Ofta samproduceras el och värme och vi får ett bioenergikombinat. En introduktion av ett bioraffinaderi innebär stora tekniska utmaningar för hela produktionskedjan, från råvara till färdiga produkter. Hur en effektiv och lönsam integration med befintliga processer och energisystem bör ske kan analyseras med systemanalys och processintegrationsstudier.
 
Huvudinriktningen för doktorandprojektet är att studera möjligheter till processintegration av förgasningsprocesser som byggs vid befintliga pappers- och massabruk. I arbetet skall möjligheter för energieffektivisering och effektiv integrering studeras, både inom förgasningsprocessen respektive bruket samt mellan dessa delar. Till exempel kan olika typer av förbehandling och förgasning av biomassan leda till skilda möjligheter till integration och val av slutprodukt.
 ​
Kontaktperson
Chalmers Energy Initiative​

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.