Portrycksrespons i den övre markprofilen vid kraftig nederbörd

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

​För många slänter av finkorniga jordar vars stabilitet är otillfredsställande är vattnet i marken en av de viktigaste parametrarna. Vid nederbörd tillförs marken vatten som, när det infiltrerar i jordprofilen, försämrar den hållfasthet som är helt avgörande för om slänten står eller inte. I brantare slänter är det ofta på de ringa djupen som skredet sker och risken är att en modellering med för högt antaget portryck ger en långt sämre bild av stabiliteten än vad som är rättvisande.

Projektet syftar till att studera portryckets förändring i markprofilens översta 10 m under olika nederbördsförhållanden i slänter med typiska geologiska förhållanden för Sverige. Långsiktig nytta av projektets resultat blir att man i stabilitetsanalyser kan göra bättre och mer tillförlitliga prognostiseringar av vattentrycket i hela jordprofilen. I längden innebär detta att slänters stabilitet inte i onödan klassas som icke tillfredställande varpå onödiga förstärkningsåtgärder utförs. När detaljerade analyser av slänter genomförs utifrån de kommande klimatförändringarna vi står inför kommer dessa resultat vara mycket värdefulla utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.

Projektdeltagare

Projektledare
Claes Alén

Projektdeltagare
Hanna Blomén
Göran Sällfors

Kontaktperson
Claes Alén

Externa parter i projektet
​SGI
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​MSB, SGI

Sidansvarig Publicerad: må 14 mar 2016.