Organiska kemikalier emitterade från varor i teknosfären

Startdatum 2007-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-04-30

Målsättningen med Chemitecs är att öka förståelsen och kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor. Forskningsresultaten i Chemitecs kan förhoppningsvis stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram som ska minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Programmet startade december 2007och ska pågå till december 2012.

Forskargrupperna i Chemitecs arbetar i nära samverkan med myndigheter, tillverkare och användare för att identifiera tekniska och sociala aspekter som bidrar till problemet med kemikalieutsläpp från varor. Chemitecs har identifierat särskilt besvärliga kemikalier, varor och användningsmönster genom en urvalsstrategi. Därefter tittar man på hur mycket kemikalier som emitteras och hur stora dessa källor är i förhållande till andra källor såsom till exempel utsläpp från punktkällor och transporter.Programmet undersöker även användarnas, tillverkarnas och myndigheternas uppfattning om vilka risker som finns med utsläpp av organiska ämnen, samt hur de upplever information kring dessa risker och hur de hanterar denna information.

Chemitecs analyserar också både frivilliga åtaganden och lagstiftade åtgärder som rör riskerna med emissioner av kemikalier från varor. Slutligen arbetar man fram en färdplan med tydliga indikatorer anpassade till det nationella miljömålet En giftfri miljö. Chemitecs ska därmed klargöra hur stort problemet med kemikalier som sprids till miljön via varor egentligen är.

Projektledare
​Tomas Rydberg
Kontaktperson för information
​Sverker Molander
Samtliga projektdeltagare
Sverker Molander, Filippa Fuhrman, Johan Tivander, Kristin Fransson​
Externa parter i projektet
IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet​
​Naturvårdsverket

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.