Konvertering av livscykeldata till internationell standard

Syfte och mål - uppfyllelse En Översättningsfunktion från SPINE till ILCD format finns nu tillgänglig på CPM LCA Database Varje LCI dataset tilldelas en länk till ILCD översättningen. Mappningsrapporten Mapping of CPM LCA database SPINE format to ILCD data format finns nu tillgänglig på CPMs hemsida - http://lifecyclecenter.se/publications/ Resultat och förväntade effekter - utfall Översättningen från SPINE innebär explicit att data är mer lättillgänglig då flera databaser och mjukvaror kan hantera ILCD formatet. Kontakt har tagits med ILCD LCA Data Network för att möjligöra vidare spridning via EC-JRC. Diskussioner förs även med utvecklaren av openLCA (open source och freeware) för tillgängligöra CPM LCA data som ett paket till OpenLCA. Under 2012 har projekt startats med uttalat syfte att leverera data till CPM LCA Database. Kompetensen om LCA data formatet har ökat då projektet har krävt en detaljstudie av ILCD formatet i sig och regelverket kring detta. Upplägg och genomförande - analys Upplägget av projektet har till stor del följt planen. Slutförande av implementeringen och slutjustering av mappningsrapporten har dröjt främst pga underskattande av ILCD formatets komplexitet. Resultaten är uppnådda och funktionaliteten testad.

Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-01-31
Tillgång på produktrelaterad miljödata är en nödvändighet för att beräkna produkter och tjänsters
miljöprestanda. Sverige var tidigt ute med att redan under 90-talet bygga upp en databas för
produktrelaterad miljödata (CPM LCA Database). Denna databas innehåller idag ca 700 dataset vilka
är fritt tillgängliga på nätet. Under senare år har ett nytt internationellt format för produktrelaterad
miljödata tagits fram (ILCD-format). Projektets mål är att utveckla en konverte-ringsfunktion som
översätter datamängderna inom CPM LCA Database till ILCD-format. Syftet är att på så sätt öka
tillgängligheten av produktrelaterad miljödata som kan användas för att bedöma och förbättra
produkters miljöprestanda. Detta är till stor nytta för framförallt små och medelstora företag som inte
har möjlighet att investera i kommersiella databaser. Databasen i sig utgör en viktig infrastruktur för
att tillgängliggöra och kommunicera data från svensk forskning och industri internationellt.
Projektledare
​Johan Tivander
Kontaktperson för information
​Emma Rex
Externa parter i projektet
JRC-IES-ILCD (EU), GreenDeltaTC GMBH (DE), PRé Consultants (NL),
CPM: ABB, AkzoNobel, SKF, SCA, Volvo, IVL, SP, KTH Naturvårdsverket
Avdelning, profilområde, centrumbildning, forskargrupp, styrkeområde som projektet är knutet till

Miljösystemanalys (ESA),

Produkt och produktionsutveckling (PPU),

Sustainable Production Initiative (SPI),

Centrum för produktrelaterad miljöanalys (CPM),

Chalmers styrkeområde: Produktion​.

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.