Influenser och aktörer vid interfasen mellan socio-tekniska och ekologiska system - fallet med enskilda avlopp

Startdatum 2009-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31
Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen kring influenser på aktörers beslut och handlingar som rör enskilda avloppssystem. Sådan kunskap är användbar vid planerings- och förvaltningsprocesser och kan stödja
policyarbete som syftar till att minska övergödningen i våra kustnära hav. Projektet fokuserar på influenserna på de aktörer som finns på interfasen mellan det sociotekniska och ekologiska systemet; primärt fastighetsägare och andra aktörer som på olika sätt direkt påverkar utsläppen; och sekundärt de aktörer som indirekt påverkar handlingar vid interfasen genom t.ex. policy- eller marknadsåtgärder. Med hjälp avinfluensdiagram och liknande
ansatser, kommer en konceptuell modell att utvecklas som beskriver influenser mellan de lokala aktörerna vid interfasen och a) kommunala myndigheter b) regionala/nationella/EU´s institutioner. Syftet är också att påbörja en formell modellering av systemet. Den konceptuella modelleringen av influenserna på aktörer vid interfasen bygger framför allt på intervjuer. Den formella modelleringen består av att utveckla ett ramverk för simuleringen samt kvantitativa data från enkäter.​
Projektledare/Kontaktperson
​Sverker Molander
Samtliga projektledare

 

Sverker Molander,
Are Wallin,
Mathias Zannakis (Political Science, Gothenburg University),
Lars-Olof Johansson (Psychology, Gothenburg University),
Sverker Jagers (Political Science, Gothenburg University),

 

Externa parter i projektet

Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet,

Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet​

Chalmers styrkeområde
​Samhällsbyggnad
FORMAS
2,5 MSek​
”Högkvalitativa institutioner för Östersjöns framtid” (Finansierat av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond)​

Publicerad: må 28 okt 2013.