Vibrationsdämpande metamaterial (markfilter) för reduktion av markvibrationer vid sprängning i bergtäkter

Syftet med projektet är att genom pilotförsök i fält att utvärdera hur väl metoden med metamaterial (markfilter) fungerar för att sänka vibrationer i bostäder i närheten av bergtäkter där sprängning pågår. Metoden skulle kunna vara till stor nytta för branschen då den skulle kunna bidra till att minska störningarna på omgivningen. Detta kan bidra till både en mer positiv syn på bergtäkters verksamhet. Resultaten kan därmed komma såväl närboende som företag till godo. Metoden skulle också kunna användas i många andra sammanhang och branscher. Markfiltret tillverkas genom att hål borras i berget mellan sprängningsplatsen och de bostäder som ska skyddas från kraftiga vibrationer. Markfiltret gör så att en del av vågenergin reflekteras tillbaka och aldrig når huset varvid vibrationsnivåerna vid huset blir lägre. Såväl praktiska försök som vetenskapliga studier har tidigare visat att metoden fungerar för andra material. Metoden är dock oprövad i bergtäktssammanhang och för berggrund där stor variation i materialegenskaper förekommer bland annat på grund av materialsammansättning, sprickor, sprickzoner och spänningar. Teknisk akustik bidrar med att uppskatta bergets varierande materialegenskaper, designa filtret och utvärdera filtret genom mätningar i fält.

Samarbetande organisationer

  • Swerock (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.