Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050

Enligt FN-organet för internationell sjöfart, IMO, ska utsläppen av växthusgaser från sjöfart minska med minst 50%
till 2050. Det finns ännu inga studier som konkret visar hur detta mål ska nås även om många tidigare studier
kartlagt olika energieffektiviseringsåtgärder och alternativa drivmedel som kan minska sjöfartens utsläpp.
Projektets övergripande syfte är att utvärdera de tekniska lösningar och styrmedel som har störst potential att
bidra till IMOs mål och att visa vägar för att nå målet i Sverige och internationellt. Mer specifikt ska projektet (i) i
detalj utvärdera 4-5 tekniska lösningar och 2-3 styrmedel med stor potential att minska sjöfartens
växthusgasutsläpp, (ii) analysera scenarier för kostnadseffektiva val som även beaktar kolbudgetar (iii) bidra med
en vägbeskrivning för hur sjöfarten kan nå IMOs utsläppsmål som tas fram i dialog med sjöfartsbranschen och
berörda myndigheter och (iv) presentera och sprida resultat även internationellt.

Samarbetande organisationer

  • Svensk sjöfart (Övriga, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-03-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-30

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jul 2020.