Vägar till bättre inomhusmiljö i svenska skolor

Många skolor i Sverige har problem med dålig innemiljö. Detta är allvarligt med tanke på att bra innemiljö främjar skolbarns hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga. Effektiva åtgärder för att eliminera bristerna behöver grundas på systematiska innemiljöundersökningar. Det föreslagna projektet syftar till en systematisk bedömning och ranking av innemiljön i skolor. Ett urval skolor med varierande klagomålsfrekvens kommer att detaljstuderas, dels genom objektiva mätningar, dels genom subjektiva bedömningar av innemiljöns kvalitet. De objektiva mätningarna innefattar ventilationsflöde, CO2, temperatur, luftfuktighet och utvalda luftföroreningar. De subjektiva bedömningarna dokumenteras med hjälp av brukarenkäter beträffande det termiska klimatet och luftkvalitetens s.k. acceptabilitet. Byggnadernas tekniska utformning och skick dokumenteras med uppgifter om ålder, byggnadsteknik, ventilationslösning, etc. Byggnaderna kommer att rangordnas med avseende på innemiljöns kvalitet. En rangordning kommer att göras avseende termisk klimat och en avseende luftkvalitet. Dessutom kommer ett sammanfattande innemiljöindex att prövas i analysen. Statistiska bivariata och multivariata modeller kommer att utnyttjas för att studera korrelationer mellan innemiljö och tekniska lösningar. Skolorna med överlägsen innemiljö/höst index kommer att fungera som exempel i utveckling av rekommendationer för förbättringar i övriga byggnader och även för nybyggnation av skolor.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 21 jan 2019.