Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar med avseende på den kemiska miljön

​Undermarksanläggningar påverkar mer eller mindre omgivande miljöer. Främst berörs hydrologiska förhållanden men även det geokemiska tillståndet påverkas i interaktionen mellan anläggningar och omgivande berggrund. Under och efter utsprängning bör ytterligare faktorer beaktas som gäller byggmaterial vilka tillförs undermarksanläggningar, dvs: * Funktionaliteten för materialet * Samspelet mellan materialet och grundvatten * Beständigheten hos materialet Samtliga tre faktorer påverkas starkt av den underjordiska miljön med grundvatten som transportmedium mellan omgivningen och de material som tillförs anläggningen. Byggmaterial är oftast cementbaserade, förstärkande för sprutbetong eller utgörs av stål för t.ex. bergbultar. Med hjälp av samordnade delprojekt som utgår från hydrokemisk kunskap skall påverkan på cementbaserade material liksom korrosionsförlopp på stålbultar studeras. Det övergripande målet för projektet är att ytterligare utveckla standarder för att uppfylla funktionella krav på underjordiska anläggningar med avseende på den kemiska miljön i form av grundvattensammansättning och undermarksanläggningars atmosfär. Dessutom syftar projektet till att ge en grund för att bygga säkrare tunnlar med ett kostnadseffektivt underhåll.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 05 feb 2021.