Utveckling av styrelsers arbete och roll för ökad innovationsledningsförmåga

Med starka behov av innovation är det angeläget att titta närmare på hur styrelser ser på sin roll att driva innovation inom ramen för sitt strategiska ansvar, samt att undersöka hur detta också starkare kan kopplas till de utmaningar ledning och organisation möter i att operationalisera sådan strategi. De medverkande organisationerna kommer att aktivt medverka i framtagningen av frågeställningar som är intressanta för den fördjupande forskningsstudien och sedan delta i arbetet att omsätta specifika forskningsresultat till praktisk tillämpning för det egna styrelsearbetet.

Fokus ligger på att öka såväl den teoretiska akademisak kunskapen som den praktiska kunskapen, som medger en utveckling av modeller och processer för hur att förstärka och förstå styrelsers arbete i strävan att stärka hela organisationen innovationsförmåga. Resultaten från delstudierna kommer att reflekteras över tillsammans med partnerorganisationerna för att vidareutvecklas hos dem, men också tillsammans med andra aktörer och därefter spridas genom kända aktörer som sätter innovation och styrelsearbete högt, såsom IVA, Styrelseakademin för att nämna några.

Studien har en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa består av case-studier av partnerorganisationerna, där djupintervjuer med styrelseledamöter och delar av ledningarna kommer att genomföras, vars resultat och analys sedan reflekteras över i WS-format för att förstå centrala mekanismer. Den kvantitativa studien består av en enkätstudie, som baserat på case-studiernas resultat ämnar undersöka en bredare gruppering av styrelseledamöters syn på frågorna. Målgruppen här är styrelseledamöter i organisationer med ambitioner att öka sin innovationsförmåga.

Startdatum 2018-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.