Utveckling av metodik att kommunicera miljöskadekostnadsdata

Miljöskadekostnadsdata används i stigande omfattning som underlag för beslut i miljö och hållbarhetsfrågor. Sådana data är speciellt värdefulla när det förekommer målkonflikter. Monetära värden på miljöskador är lätta att använda utan att förstå de många sätt på vilket de kan beräknas och de många perspektiv de kan epresentera.
Sverige har, via SIS, fått ISO att starta ett arbete på att ta fram en ramstandard för monetär värdering av emissioner och naturresursuttag, med syftet att skapa ett gemensamt språk för de som tar fram och för de som använder data för miljöskador. Vi vill genom det här föreslagna projektet säkerställa att den standard, som kommer fram, är tillämplig för energifrågor.
Projektet genomförs
1) Via fallstudier av beslutssituationer med känslighetsanalyser, där vi tar reda på vilka parametrar som är viktigast
2) Via en studie av hur olika presentationer av dessa parametrar uppfattas
3) Via deltagande i internationellt standardiseringsarbete

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.