Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen

Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både på kort och lång sikt. Det finns ett behov av mer kunskap om alternativa drivmedel från ett sjöfartsperspektiv. Projektets övergripande syfte är att analysera de förnybara drivmedlens roll inom sjöfartssektorn och bidra med beslutsunderlag kring val av förnybara bränslen till berörd industri, politiker, myndigheter och andra intressenter. Projektet inkluderar (i) en kunskapssammanställning kring alternativa marina drivmedel, (ii) en analys av faktorer som påverkar val av drivmedel inom sjöfarten, (iii) en multikriterieanalys av utvalda alternativa marina drivmedel och (iv) kunskapsspridning bland annat genom involvering av sjöfartsaktörer, vetenskaplig publicering och internationell forskningssamverkan.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-09-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-21

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.