Urbana akustikskärmar

​I större städer utgör höga ljudnivåer från vägtrafik ett stort och växande miljöproblem. Akustiska skärmar upplevs ofta som fysiska barriärer och estetiskt oönskade, vilket hindrar användningen att i urban miljö reducera höga ljudnivåer från trafik. Syftet är att på sikt betydligt minska exponeringen för höga ljudnivåer från vägtrafik, både för boendemiljöer och för rekreationsytor i städer. Målet är att utveckla och sprida ett koncept för låga urbana akustikskärmar för vägtrafik, som omfattar akustiska, arkitektoniska och praktiska aspekter. Vi förväntar oss att det föreslagna projektet kommer att bidra till miljömålet God bebyggd miljö genom att resultaten kan tillämpas på platser där ljudnivåreducerande åtgärder inte tillämpas idag. Genom utvecklingen av modeller, prototyper och slutligen ny skärm, planerar vi kunna ge kunskap och praktiskt användbara lösningar för att minska ljudnivåer från vägtrafik i städer. Vi planerar att utveckla ett koncept för låga akustiska skärmar avsedda för stadsmiljö, som är platsspecifikt anpassningsbara så att de tillför arkitektonisk kvalitet i gatumiljön samtidigt som andra funktioner kan uppfyllas, som trafikavdelare eller säkerhetsräcken. I designfasen kommer tre olika skärmtyper att undersökas genom virtuell modellering, varav den mest lovande varianten byggs som prototyp och sedan i full skala i stadsmiljö. Utvärdering sker i de olika stegen och tillgängliggörandet utgörs främst av publik rapportering och workshops med användardialog.

Samarbetande organisationer

  • Z-Bloc Norden AB (Privat, Sweden)
  • Tyréns AB (Privat, Sweden)
  • Stockholms stad (Offentlig, Sweden)
  • Konstfack (Akademisk, Sweden)
  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31
Projektledare

Chalmers
Projektdeltagare
Chalmers
Stockholms universitet
Stockholms stad, Miljökontor
Stockholms stad, Trafikkontor
Stockholm konst
Konstfack
Tyréns AB
Z-bloc Norden AB

Kontakt
Jens Forssén, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Chalmers

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik, forskningsgruppen Vibroakustik.
 
Nyckelord: Urban akustik, akustiska åtgärder, vägtrafik, akustik utomhus, akustisk skärm, design, fallstudier, numeriska beräkningar, mätningar

Chalmers styrkeområden

​Samhällsbyggnad
Transport

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.