Undersökning av dynamiken i vindparksystem med HVDC-anslutning (SWPTC Etapp 2, TG1-21)

En ökande andel av stora vindkraftsparker långt ute till havs kopplas i nuläget in till elnätet med hjälp av HVDC (High Voltage Direct Current)-länkar. Fördelen med vindkraft tills havs är goda vindförhållanden och reducerad visuell påverkan. Däremot ger den komplexa interaktionen mellan vindkraftverken och deras elektriska styrfunktioner, kabelnätet, den avlägsna nätstationens komponenter samt HVDC-stationen upphov till resonansfenomen samt felaktiga styr eller skydds-aktiveringar. Syftet med projektet är att få en djup kunskap gällande robustheten i ett sådant system samt att förstå de underliggande orsakerna till möjliga instabilitetsproblem, detta med hjälp av analytiska undersökningar, relevanta simuleringar och rekommendationer för tillvägagångssätt. Dessutom kommer den eventuella påverkan från ett avlägset HVDC-system på transmissionsnätet att analyseras.

Samarbetande organisationer

  • MHI Vestas Offshore Wind (Privat, Denmark)
  • Svenska kraftnät (Offentlig, Sweden)
  • ABB Sverige (Privat, Sweden)
  • Vattenfall (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.