Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Detta projekt studerar viktiga katalytiska processer for produktion av hållbara bränslen nämligen: (a) fotokatalytisk syntes av väte från vatten, (b) katalytisk hydrering av koldioxid till metanol samt (c) katalytisk omvandling av (bio)metan till metanol. Väte är ett attraktivt bränsle eftersom användning av det enbart producerar vatten som produkt vid användning (förbränning). Att omvandla koldioxid till ett användbart bränsle kan vara ett sätt att få in koldioxid i ett användbart kretslopp. Biometan kan vara ett bra bränsle i sig men det är ofta fördelaktigt att omvandla det till ett vätskeformigt bränsle.

Med hjälp av avancerade tidsupplösta röntgenmetoder kommer katalysatorer studeras när de arbetar (in situ/operando). Därmed kan katalysatorns effektivitet kopplas till dess struktur/kemiska tillstånd och värdefull information för design av framtida katalysatorer (och dess aktiva säten) erhålls. Även teoretiska (kvantmekaniska) beräkningar kommer ingå för att stödja tolkningen av experimentella resultat och visa vägen för nya experiment. För att uppnå projektmålen skapas en svensk-tysk konstellation med forskare från Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, MAX IV, Tekniska universitetet i Kaiserslautern samt PETRA III, där olika kompletterande kompetenser ingår. Detta är en unik konstellation där både experimentalister och teoretiker inom katalysatorforsking integreras med ytkemister, ytfysiker och experter inom synkrotronljusmätningar.

Samarbetande organisationer

  • Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) (Forskningsinstitut, Germany)
  • Universität Paderborn (Akademisk, Germany)
  • Max IV-laboratoriet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 23 sep 2019.