Temporära bostäder för nyanlända: En studie av hur 1000 planerade boenden i Göteborg blev 57

Detta forskningsprojekt granskar kritiskt det projekt som initierades i Göteborg i samband med flyktingtillströmningen under 2015 och som hade som syfte att få fram 1000 tillfälliga boenden till sommaren 2016, men som av olika skäl inte ledde till fler än 57 boenden. Projektet kom att stöta på motstånd från flera håll: bland annat gällde det protester från grannar, synpunkter om olämpligt valda tomter, oklart rättsläge, överklaganden ända till högsta domstolen, skenande kostnader och stor politisk oenighet. Syftet med forskningsprojektet är att granska projektet ur ett samhällsplaneringsperspektiv för att förstå varför det var en omöjlighet att bygga tillfälliga boenden i Göteborg, när liknande projekt kunde genomfördas på andra platser i Sverige. I vilken grad var det ett politiskt misslyckande? I vilken grad var det en misslyckad planprocess? I vilken grad spelade protester från grannar in? Ambitionen är också att diskutera konsekvenser och lärdomar av det nedlagda projektet för kommuners framtida möjligheter att hitta bostäder till nyanlända. Nämnas bör att det framfördes önskemål under ett kommunstyrelsesammanträde att projektet borde granskas. Önskemålet röstas dock ned med hänvisning till kostnader. Ur ett sådant perspektiv framstår det som samhälleligt relevant att det blir av. Rapporten kommer att presenteras och diskuteras i olika fora för forskarsamhället, kommunala aktörer och civilsamhället.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 jan 2020.