TRransparant UnderjordsinfraSTruktur (TRUST) - Management

Byggande av underjordiska infrastrukturprojekt är förenat med stora kostnader. Det är därför viktigt att dessa utförs rationellt och med en hög produktivitet samtidigt som funktionskraven uppnås. För att sänka de totala samhällskostnaderna är det också viktigt att anlägga ett livscykelkostnadsperspektiv (LCC) på anläggningen för att undvika suboptimering av de enskilda aktiviteternas förundersökning, projektering, byggande och förvaltning. Därför är det nödvändigt att mäta, beskriva och begränsa rådande osäkerheter och risker under hela projektet. Bergmassans egenskaper utgör en betydande osäkerhetsfaktor eftersom den i motsats till de flesta andra byggmaterial är heterogen med starkt varierande egenskaper som påverkar anläggningens utformning, byggmetod, långsiktig hållbarhet och förvaltning. Undermarksbyggande baseras i dagsläget alltför ofta på en begränsad mängd undersökningar som utförs tidigt under projekten.

Förundersökningsinformationen används i liten utsträckning för detaljstyrning under byggskedet eftersom den kan upplevas vara svårtillgänglig, mindre relevant eller har för begränsad upplösning. Den totala kunskapen om bergmassan från förundersökningen och byggskedet används inte heller optimalt för drift och underhåll av den färdiga anläggningen under hela dess livscykel. Detta kan till stor del bero på att det ofta saknas en övergripande datastrategi för all insamlad geoinformation som har potential att användas under anläggningens hela livscykel. Dagens högt ställda miljömässiga krav från Miljödomstolarna och Länsstyrelser kräver omfattande undersökningar och dokumentation speciellt gällande påverkan på grundvattenmagasin och därtill kopplade miljökonsekvenser.

TRUST projektet syftar till att förbättra verktygen för planering, utformning och byggande av underjordsanläggningar. Genomförandekvalitet och produktivitet höjs genom att tydliggöra och beakta tekniska, ekonomiska och miljömässiga osäkerheter och risker. Projektet utförs i form av en fallstudie längs två sektioner av Förbifart Stockholm med standard respektive mer komplex berggrund och delrpojekten knyts till fallstudiens planerings- och förundersökningsskeden såväl som till byggskedet. Denna paraplyansökan ansvarar för samordning och spridning av de olika underprojekten och ger riktlinjer för innovation och genomförande av forskning-resultat. Denna ansökan har fyra ledstjärnor: samordning, spridning, innovation och implementering.

TRUST projektets underprojekt genomförs i form av doktorandprojekt och seniorforskarprojekt. Täckning av kostnaderna för fältmätningar och borrinsatser kan vara industriell bidragsdel. Till projektet knyts en styrgrupp med representanter från medverkande högskolor och industri. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar, licentiat- och doktorsavhandlingar. Årligen organiseras en workshop med medverkande högskolor och företag för spridning och implementering av resultaten från projektet.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.