Strukturer för digitaliserad informationshantering och planering i byggbranschen (DigiPlan)

Global konkurrens och högkonjunktur i byggbranschen gör att alla företag involverade i byggprojekt måste effektivisera sitt resursanvändande. Det VINNOVA-finansierade RePlan-projektet visade att taktisk planering på multiprojektnivå har en stor potential att öka resurseffektiviteten i byggbranschen. Detta genom att skapa överblick av tillgängliga resurser och resursbehov, men även minska mängden dubbelarbeten gällande planering hos olika aktörer. För att realisera potentialen med ökad resurseffektivitet behövs att informationen och informationsdelningen mellan olika aktörer digitaliseras. Detta nya projekt syftar till att utveckla möjligheter för effektiv informationsdelning hos och mellan företag involverade i byggprojekt som möjliggör effektivare planering på alla nivåer och hos alla parter genom att skapa digitala strukturer för datainsamling och databaser. Detta innefattar bl.a. att identifiera vilken information som behöver samlas in för varje projekt, skapa processer för hur den ska samlas in, hur den ska struktureras och delas för att möjliggöra effektiv informationsspridning och planering i byggprocessen såväl materielförsörjning och avfallshantering. De datasystem som finns idag är svåra att integrera och det saknas strukturer och processer för hur information ska lagras som underlättar återanvändning och på så sätt skapa förutsättningar för resurseffektivitet och kortare tid. Då byggbranschen är Sveriges största bransch har en förbättrad planering som ökar kostnadseffektivt utnyttjande av resurser en stor inverkan på hela samhället genom fler byggda bostäder till lägre kostnader. Detta är ett viktigt steg i VINNOVAS arbete med att digitalisera svensk industri för att skapa konkurrenskraft.

Samarbetande organisationer

  • Optimity (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-04-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 22 okt 2018.