Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk

Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade fotgängare sker under vintern (december–mars), dvs. dubbelt så många fotgängare skadas allvarligt under dessa fyra månader jämfört med årets övriga åtta månader. Under vinterperioden (december–mars) orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka på grund av is/snö. Av cyklisternas singelolyckor kan 27% kopplas till vägunderhåll och 20% infrastrukturplanering; bland de olyckor som inträffar på grund av bristande drift och underhåll är den största faktorn halka på snö/is. De skador som drabbar cyklister och fotgängare på halt underlag behöver i allmänhet betydligt längre vårdtid jämfört med om det inte varit halt. Det finns alltså en stor skadereducerande potential i förbättrad halkbekämpning. Syftet med studien är att kartlägga uppvärmda ytor i stadsmiljön för de största städerna i Sverige och analysera den skadereducerande effekten av de uppvärmda ytorna för fotgängare och cyklister.

Samarbetande organisationer

  • SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum (Centrumbildning, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Publicerad: ti 03 sep 2019.