Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön (SHipH)

Svavel- och kväveoxider från fartygsavgaser har identifierats som ett potentiellt signifikant bidrag till försurning av havet i områden med intensiv sjöfart. Inom Emission Control Areas, där Östersjön ingår, kommer det tillåtna innehållet svavel i fartygsbränsle att minska från 1% till 0,1% från och med 2015. Sjöfarten kan möta detta krav på två sätt: antingen genom att använda dyrt lågsvavligt bränsle, eller genom att använda en s.k. skrubber för att absorbera de sura gaserna innan avgaserna släpps till luften. Det senare producerar dock stora volymer havsvatten med pH 3, som skulle försura havet om inte neutralisering sker före utsläpp. I de båda fallen är konsekvenserna för marina organismer okända. Detta projekt ska undersöka hur utsläpp av svavel- och kväveoxider från sjöfart kan påverka Östersjön. Ett flertal scenarier ska utvecklas, med bas på prognoserna från IPCC och EMEP tillämpade på Östersjön. Olika valmöjligheter för lågsvavligt bränsle och högsvavligt bränsle tillsammans med skrubbers ska ingå. Dessutom, kommer de biologiska konsekvenserna av utsläpp av skrubbervatten undersökas. Scenarierna ska utvecklas i samråd med en referensgrupp som representerar sjöfarten och myndigheterna. Det ska också utvecklas förslag till ett program för övervakning av försurning i Östersjön som kan hänföras till sjöfarten. Resultaten från detta projekt ska stödja utveckling av policys för reglering och övervakning av utsläpp av svavel- och kväveoxider från sjöfarten.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Zero Vision Tool (Övriga, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.