Sensorprovning i Utmanande Siktförhållanden (SUS)

Syfte och mål: Projektet avser höja AstaZeros förmåga inom sensortestning i utmanande väderförhållanden med fokus på spray samt följa utvecklingen internationellt avseende sensorprovning i olika väder. Huvudfokus är att skapa en provningsmiljö i den egna verksamheten genom att analysera vattenspray från däck på våt vägbana samt från befintlig sprayrigg och studera olika variablers signifikans. Vid projektets slut ska AZ ha en egen sprayrigg för repeterbar testning av fordonssensorer samt modellvalidering för spraymodeller med god användarvänlighet redo att användas av olika aktörer.
Förväntade effekter och resultat: Projektet ämnar resultera i expertis, testmetodik och en anläggning för att statiskt och dynamiskt testa sensorprestanda i svåra väder/siktförhållanden. Detta verktyg kommer att möjliggöra en långt mer tillgänglig metod för testning då det inte längre är lika beroende av att ha rätt väder vid genomförande av prover. Sensor- och fordonstillverkare kommer genom detta projekt att få ett värdefullt verktyg för test och validering av sensorer för autonoma fordon i utmanande siktförhållanden, något som är kritiskt för att i framtiden utveckla autonoma fordon av högre nivåer. Upplägg och genomförande: Projektet är indelat i åtta arbetspaket med huvudfokus på kompetenshöjning avseende beteende hos och signifikans av olika parametrar hos spray. Den sprayrigg som AZ förvaltar från Veoneer kommer uppdateras och en arbetsgrupp ihop med OEM:er kommer säkerställa att användningsområden tillgodoses. Även om huvudfokus är spraygenerering så kommer ett arbetspaket fokusera på att följa utvecklingen av regn-, dim- och snögenerering bland annat genom det nätverk som är etablerat av testcenter aktiva i området. Andra testcenter kommer också att besökas för benchmark och diskussion.

Samarbetande organisationer

  • AstaZero AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 24 jan 2021.