Samhällsekonomisk analys för rimlighetsbedömning av villkor för grundvattenbortledning

Det saknas idag ett tydligt och direkt samband mellan de villkor som ställs i domstol för grundvattenbortledning och den faktiska skaderisken. Detta riskerar att de åtgärder som genomförs för att hantera grundvattenbortledning blir felaktiga. För att bättre balansera dessa risker behöver samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalyser (KNA) genomföras. Den fråga som ställs i forskningen är: Hur utformas samhällsekonomiskt välmotiverade villkor för grundvattenbortledning och vilka åtgärder är motiverade för att uppfylla dessa villkor? Forskningen kommer att identifiera och beskriva lämpliga ansatser för en sådan ekonomisk värdering och utföra fallstudier. Den insamlade informationen kommer sedan att analyseras. Utifrån detta sker utvärdering och beskrivning av hur denna kunskap tillsammans med erhållna villkor i en tillståndsdom kan tillämpas vid projektering och val av vidare undersökningar, tekniska lösningar och åtgärder.
Tillämpning av KNA som underlag för villkor och åtgärder för grundvattenbortledning kan potentiellt innebära mångmiljardbesparingar för Trafikverket och andra verksamhetsutövare. Underlaget, men också själva arbetssättet att hantera risker ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, kan användas av beslutsfattare (domstol, projektledare, tillsynsmyndighet) i ett undermarksprojekts alla skeden, från tillståndsprövningens förarbeten till byggskedet och driftskedet.

Startdatum 2021-07-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.