SHARC - utvärdering av riskerna för fartygs struktur och stabilitet vid kollision och grundstötning

Sverige som sjöfartsnation arbetar aktivt och kontinuerligt för fortsatt förbättring av all typ av sjösäkerhet. Över tid har Sverige föreslagit viktiga tekniska lösningar ombord på fartyg och i deras konstruktion, men också varit delaktig i utvecklingen av en rad regelverk inom t ex fartygsstabilitet, manövrering, navigation och search and rescue (SAR). Det här projektet bidrar till ny kunskap och metodutveckling för simulering och analys av fartyg som skadats vid kollision med ett annat fartyg. Syftet är att förbättra sjösäkerheten och minimera den negativa miljöpåverkan som kan uppstå vid fartygskollisioner. Detta skall uppnås genom att simulera och utvärdera scenarier för fartygskollisioner med avseende på det skadade fartygets rörelser och stabilitet, tid för evakuering och undsättning (rescue), utsläpp av miljöpåverkande spill (flytande last t ex olja eller andra petroleumprodukter) samt riskanalys för kapsejsning, förlisning och miljöpåverkan. Simuleringarna och analyserna kommer att genomföras för olika fartygstyper, sjötillstånd, vågriktning, etc., för att uppnå så generella resultat som möjligt. Det unika med projektet är att metodiken och simuleringsmodellen som utvecklas kan användas för realtidssimuleringar för att studera in- och utflöde av last/vatten och hur det påverkar fartygets stabilitet, strukturintegritet och överlevnadsförmåga mot kapsejsning och förlisning. Ett viktigt delmål är att metoden skall kunna användas som beslutstöd vid olyckor som kollision och grundstötning samt för regelutveckling.

Samarbetande organisationer

  • Dnv Gl As (Privat, Norway)
  • Lighthouse (Centrumbildning, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Stena Rederi AB (Privat, Sweden)
  • Försvarshögskolan (Akademisk, Sweden)
  • Furetank Rederi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 02 jul 2020.