Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö

Syftet med forskningsprojektet är att nå ökad kunskap om olika typer av skadehändelser och riskutsatthet i hem- och boendemiljö hos särskilt skadeutsatta grupper såsom barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder, långtidssjuka och äldre. Det yttersta syftet med projektet är att utveckla preciserad kunskap om skadeförlopp som kan öka samhällets förmåga att identifiera kostnadseffektiva och lidandereducerande åtgärder för att förebygga incidenter, olyckor och skadehändelser för ovan nämnda grupper i deras hem- och boendemiljöer.

Samarbetande organisationer

  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2014-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31
Se pressmeddelande

Olyckor är dubbelt så vanligt i bostäder som i trafiken >>

 
Projektet ska ta fram ny kunskap om skadehändelser och riskgrupper genom studier av databaser, intervjuer och fokusgrupper med berörda personer samt observationer i boendemiljöer.
 
Vilka grupper riskerar att skadas i hem- och boendemiljön?
 
De tre vanligaste olyckorna i hem- och boendemiljöer är fall, skärning och förgiftning. Vilka grupper har störst risk för att råka ut för olyckorna och var bor de grupperna? Detta forskningsprojekt ska ta fram mer kunskap om olyckor i hemmet så att det förebyggande arbetet kan bli bättre.
 
För att förebygga allvarliga skador i hemmet behövs kunskap om vilka slags händelser som oftast ligger bakom den här sortens olyckor. Information om olyckor i hemmen samlas redan idag in i flera olika register: Injury Database, Patientregistret och Dödsorsaksregistret. Men uppgifterna kan utvecklas mycket mer för att systematiskt skapa kunskap som kan förebygga skador.
 
Med hjälp av dessa register, liksom Statistiska Centralbyråns register LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier), kan forskningen finna grupper av människor som har en förhöjd risk att råka ut för olyckor beroende på var de bor. Miljöfaktorer och sammanhangen kring skadehändelser kommer också att studeras. Risken för olyckor i bostaden och närmiljön är kopplad till både fysisk utformning och sociala relationer.
 
Frågor som forskningen ska svara på:
- Vilka grupper i samhället löper högst risk att skadas av fall, skärning och förgiftning? I vilka situationer är risken för denna typ av olyckor extra hög?
- På vilka sätt kan utformningen av den fysiska miljön minska riskerna för sådana olyckor?
 
Bättre råd och rekommendationer
 
Studien ska ringa in dem som har högst risk att råka ut för olyckor. Vidare kommer projektet också att visa var, i vilka områden eller stadsdelar, som de olika olyckstyperna är vanligast. Kunskapen från detta projekt kan till exempel påverka hur man i framtiden kommer att utforma bostäder, och vilka råd och rekommendationer som ges till småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning samt äldre.
 
Målgrupper för projektet är personer som arbetar med design, samhällsplanering, eller omsorg om personer med funktionsnedsättningar, inom handikapp- eller äldreomsorg.
 
 
 
​Poddradioinslag i ArchSafe 2017-2018:
No 1: Tankar och reflektioner från arkitekturkonferensen Arch17 i Köpenhamn. Samtal mellan Charlotta Thodelius och Björn Andersson.

No 2: Tankar och reflektioner från NNDR 2017-konferensen (funktionshinderkonferens) i Örebro. Samtal mellan Charlotta Thodelius och Jörgen Lundälv.

No 3: Användning av skadedata i forskning. Tankar och reflektioner från besök i Wien och Helsingfors. Samtal mellan Hans Ekbrand och Robert Ekman.

No 4: När vården flyttar in i bostaden. Tankar och reflektioner med Inga Malmqvist.

No 5: ArchSafe - en kort beskrivning av ett forskningsprojekt. Berättelse av Jörgen Lundälv.

No 6: Tankar och reflektioner från riskkonferens i Finland – RISK2017. Berättelse av Jörgen Lundälv.

No 7: Generationer om skador och risker i rapport​. [Längd: 21.42 minuter] En berättelse av Jörgen Lundälv. I detta poddinslag berättar Jörgen Lundälv om lite av innehållet i forskningsrapporten ”Generationer om skador och risker. Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar” (2018). För den som vill läsa rapporten finns den att ladda ned som PDF-fil (160 sidor). Generationer om skador och risker. Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar(PDF 7,14 MB)

Projektgruppen ArcSafe:

Jörgen Lundälv, projektledare, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Inga Malmqvist, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Robert Ekman, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola                            
Charlotta Thodelius, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Hans Ekbrand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 
Jörgen Lundälv är projektledare för ArcSafe. Han är docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet. Jörgen Lundälv ansvarar också för en delstudie om personer med funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder och kroniska sjukdomar i projektet. Denna delstudie fokuserar framför allt på kvalitativt material som består av forskningscirklar, fokusgrupper och intervjuer med personer med funktionsnedsättningar, anhöriga och olika professionsföreträdare som arbetar i hem- och boendemiljöer. Jörgen Lundälv är huvudhandledare för Charlotta Thodelius, doktorand i projektet.
Kontaktuppgift: Telefon 031-7865795, mobil 0761-724711, e-post: Jorgen.Lundalv@chalmers.se och Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se
 
Inga Malmqvist (presentation finns på hemsidan)
 
Robert Ekman är docent i folkhälsovetenskap med inriktning på skadeförebyggande arbete. Han analyserar skadehändelser som drabbar befolkningen. Ekman ingår i projektet ArcSafe, som studerar risker i boendemiljön. Med ökade kunskaper om vilka grupper som har högst risk att skadas och i vilka bostadsområden eller stadsdelar de bor som drabbas av flest skador, kan vi försöka påverka utformningen av goda bostäder i framtiden. Två doktorander som Ekman handlett till doktorsexamen har studerat skador och förebyggande åtgärder i bostäder. En tredje doktorsavhandlingen har behandlat förebyggande av drunkningsolyckor.
 
Charlotta Thodelius är doktorand i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola.
Se mer info via länk:
 
Hans Ekbrand är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet. I ArcSafe ansvarar Ekbrand för den delstudie som med hjälp av sjukvårdens register i kombination med data från Statistiska Centralbyrån ska identifiera riskgrupper för fall, skärning och förgiftning. Ekbrand har gedigen erfarenhet av bearbetning samt avancerad kvantitativ analys av stora datamängder.

Björn Andersson är docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Björns forskningsintresse
handlar om det offentliga livets sociala relationer, om förebyggande och uppsökande socialt arbete samt om social hållbarhet. Björn har medverkat flera studier av boende, förortsliv och sociala insatser med bostadsområdet som utgångspunkt. Under de senaste åren har han deltagit i Positive Footprint Housing, vilket är en kunskapsplattform om hållbart boende som Riksbyggen tagit initiativ till och där även Chalmers arkitektur medverkar. Björn forskar också kring ungdomsfrågor och är med i ett projekt där ungdomars delaktighet i samhällslivet studeras i åtta olika europeiska städer.

Finansieras av

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: må 27 maj 2019.