Rate-dependent response of excavations and permanent underground structures

När städer expanderar ökar djupet och omfattningen av schakter och konstruktioner under mark. Detta drivs t.ex. av samhällets omställning till hållbara transportsystem. Komplexiteten för schakterna ökar ytterligare pga snäva krav på tillåtna
deformationer i omgivande mark. Detta påverkar jordtrycken inte enbart i byggskedet, utan även mot den permanenta konstruktionen.
Projektets huvudsyfte är att utveckla konceptuella modeller och designmetoder/diagram för jordtryck mot permanenta konstruktioner i lera. Slutmålet är att ersätta dimensionering baserat på förenklade “faktormetoder” (t.ex. K0 i dagens
praxis/vägledningar) med normaliserade jordtrycksdiagram baserade på välgrundade studier. Genomförandet baseras på
analys av mätdata från “del 1” av doktorandprojektet (Tornborg, 2020). Numeriska studier utförs vidare för att generalisera
resultaten från de platsspecifika fältmätningarna. Resultat presenteras i form av normaliserade diagram. Således blir de
tillämpbara och ”skalningsbara” för t.ex. varierande geometrier, byggtider, styvhetsförhållanden mellan jord-konstruktion.
Kunskapen från projektet ökar förståelsen för de variabler som påverkar jordtryck och dess fördelning. Därmed nyttiggörs
adekvat/korrekt dimensionering baserad på välgrundade studier, vilket leder till reducerade osäkerheter och besparingar i
materialmängder för såväl temporära som permanenta konstruktione

Startdatum 2021-05-01
Slutdatum 2024-06-15

Sidansvarig Publicerad: ti 14 dec 2021.