Ökad transporteffektivitet genom minskad tompositionering av containrar

I dagsläget sker alltför mycket tompositionering av containrar i det svenska transportsystemet. Även om en viss del av förflyttningen av tomma containrar är nödvändig på grund av obalanser i utgående och inkommande godsflöden i olika geografiska områden, bedömer praktiker och forskare att det finns stor potential för effektivisering både i form av färre onödiga transporter och ökad användning av energieffektivare trafikslag. Projektets syfte är att bidra till en ökad transporteffektivitet genom att förstå hur tompositionering av containrar i transportsystemet kan minskas och effektiviseras, i form av ökad kunskap om nuläget, effektiviseringspotentialen och konkreta förbättringsförslag. Projektet kartlägger tompositionering av containrar i Sverige i siffror samt beskriver arbetssätt och förklaringsmodeller. Effektiviseringspotentialen beräknas. Förbättringsåtgärder, inklusive organisatoriska förändringar och aktörssamverkan föreslås baserat på hinder och incitament hos aktörer.

Samarbetande organisationer

  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-11-01
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.